Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

The Way Foreward 1

Transformasjonen – Fordi vi ikke har noe valg!

SE: Nyheter for aktivister – Fremtiden avhenger av deg! (Oppdaters jevnlig)

Den store transformasjonen

Fyll verden med kjærlighet!

Vi trenger et alternativ – Uforbeholden kjærlighet

Om transformasjonen vi skal igjennom

Fra syklisk til lineær historieforståelse og tilbake til en holistisk oppfattelse av verden som et økologisk system vi alle inngår i

Finnes det alternativer til kapitalismen?

Sacred Economics – En smakebit på ideene til Charles Eisenstein

Sacred Economics with Charles Eisenstein – A Short Film

A New Story of the People: Charles Eisenstein

risingffdposter

peacemarch

Sammenstøt eller dialog?

ccc cooperation-two-mules

Vi lever i en stadig mindre verden hvor vi i økende grad finner ut av at vi er gjensidig avhengig av hverandre og at vi må ut av våre små sirkler og krysse hverandres grenser. Samtidig som det stadig mer blir klarere for oss at vi må videreutvikle vår sivilisasjon står det også klarere for oss at vi må samarbeide på globalt plan hvis vi skal ha håp om å gjøre noe med de krisene vi nå ser tårne seg opp foran oss.

Viktige kjennetegn ved samfunnet som vi har i dag er blant annet økende privatisering, konkurranse, ekspansjon, frie markeder, profitt og stadig større konserner; på mange måten oppskriften til sosial-darwinisme, nyliberalisme eller hyperkapitalisme, hvor det er den sterkeste som overlever.

Det er ingen tvil om at vår sivilisasjon med tiden har utviklet en rekke negative trekk. En tvers igjennom urettferdig fordelingspolitikk, bølger av selvmord og psykologiske plager, samt forurensing er noen av problemene vi står overfor.

En sivilisasjon kan betegnes som en felles kultur, livsstil, etnisitet og religion. Selv om følelsen av identitet og det andre, universalitet og særegenhet synes abstrakt avgjør sivilisasjonens referanser våre liv på daglig basis. De påvirker måten vi forstår oss selv på, måten vi samhandler med våre naboer, hvilke TV kanaler vi velger å se og hvilken teknologi vi velger å benytte av oss av.

Francis Fukuyama ga i 1992 ut boken «The End of History and the Last Man». Hovedtesen var at historien var slutt i og med at de vestlige demokratiene hadde seiret over kommunismen i den kalde krigen. Boken argumenterte med at spredningen av Vestens demokrati, frimarkedskapitalisme og livsstil signaliserte slutten på menneskehetens sosiokulturelle evolusjon.

Samuel P. Huntington lanserte i 1993 den omstridte teorien om “sivilisasjonenes sammenstøt” i sin artikkel “The Clash of Civilizations”, hvor han imøtegikk tesen til Fukuyama, i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs.

Tesen om “sivilisasjonenes sammenstøt”, en tese om en ny post-kald krig verdensorden, erstattet på mange måter den såkalte “oppdemmingsdoktrinen” lansert i etterkant av Andre verdenskrig av den amerikanske diplomaten George F. Kennan og som dannet grunnlaget for USAs politikk overfor kommunismen under Den kalde krigen.

Kort tid etter at ideen hans om oppdemming hadde blitt USAs politikk begynte Kennan å kritisere den utenrikspolitikken som han synes å ha hjulpet til med å lansere. Han var i utakt med store deler av Washington, som til hans fortvilelse tolket “oppdemning” militært i langt større utstrekning enn han mente var klokt.

Kennan advarte frem til sin død i 2005 mot å militarisere diplomatiet, mot å tro at militær maktbruk er en universalløsning. Så sent som i 1999 kom han tilbake til dette og sa at “hele denne tendensen til å se oss selv som den politiske opplysnings sentrum og som lærere for en stor del av den øvrige verden, slår meg som ikke gjennomtenkt, pralende og lite ønskelig”

Fukuyama modifiserte sine tanker i sin bok «Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity» fra 1995, hvor han innrømmer at kultur ikke kan bli sett separat fra økonomi.

Fukuyama, som har blitt assosiert med oppstarten av den nykonservative bevegelsen, distanserte seg fra Bush administrasjonen på grunn av dens militaristiske innstilling og omfavnelse av unilateral væpnet intervensjon, og da spesielt når det kom til dens politikk i Sørvest Asia. Han gikk imot Irak-krigen i 2003 og ba om Donald Rumsfelds resignering som forsvarssekretær.

Ved en årlig middag ved American Enterprise Institute (AEI) i februar 2004 erklærte Dick Cheney og Charles Krauthammer begynnelsen på en unipolar era under USAs hegemoni. “Alle rundt meg heiet vilt. Alle mine venner hadde forlatt realiteten”, sa han i etterkant.

Fukuyama ville ikke stemme på Bush, men erklærte istedet at Bush administrasjonen hadde overestimert trusselen for radikal Islam, feilet å se den sterke negative reaksjonen to dets hegemoni. Han erklærte slutten på den neokonservative bevegelsen og argumenterte for demilitariseringen av Krigen mot terrorisme.

I 1996 utga Huntington boken «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ». Huntingtons hovedtese var at det faktum at bare en ideologi og et økonomisk system syntes tjenlig etter at den kalde krigen var over ikke innebar noen slutt på historien eller storskala konflikter. Verden hadde tvert imot gått tilbake til det normale; strid mellom kulturer eller sivilisasjoner.

Han hevdet at Fukuyama og andre glemte framtidige årsaker til konflikt. Han hevdet at de viktige byggestenene i verdenspolitikken og det internasjonale systemet etter den kalde krigen ville bestå av sivilisasjoner, snarere enn stater, og at konflikter på 2000-tallet ville komme til å oppstå mellom disse sivilisasjonene, og at verdensreligionene ville være viktige i så måte, framfor mellom stater.

Boken vakte både forargelse og begeistring. Kritikere hevdet at tesen kun var en teoretisk legitimering av amerikansk-ledet Vestlig aggresjon mot Kina og verdens islamske og ortodokse kulturer. Andre hevdet at tesen var en forenkling og ikke tok i beregning de interne dynamikkene innen de spesifikke sivilisasjonene.

I tillegg kommer at Huntington hadde ignorert elitenes ideologisk mobilisering og uoppfylte sosioøkonomiske behov som de reelle årsakene til konflikt, at han hadde ignorert konflikter som ikke passer med de sivilisasjonstrekkene han hadde identifisert, samt at hans nye paradigme ikke var noe annet enn en realists tanker hvor stater hadde blitt skiftet ut med sivilisasjoner.

Ifølge Amartya Sen er mangfold et trekk ved de fleste kulturer i verden, og Vestlig sivilisasjon er ikke noe unntak. Dagens demokrati slik det har utviklet seg i Vesten er for en stor del et resultat av en konsensus som har oppstått siden opplysningstiden og den industrielle revolusjonen, og da særlig i det siste århundre. Det blir feil å se dette som en historisk Vestlig forpliktelse til demokrati over millennia, for deretter å sette det i motsetning til ikke-vestlige tradisjoner.

Paul Berman, som hevder at konflikt oppstår på grunn av filosofiske standpunkter ulike grupper deler eller ikke deler på tvers av kulturell eller religiøs identitet, skriver i sin bok «Terror and Liberalism» at distinkte kulturelle grenser ikke eksisterer, og at bevisene for at det skal finne sted et sammenstøt mellom sivilisasjoner ikke holder vann. Særlig ikke hvis man tar alliansen mellom USA, Israel og Saudi Arabia med i betraktningen eller at mange islamske ekstremister har levd lenge og studert i Vesten.

Edward Said på sin side skrev “The Clash of Ignorance”, som svar på Huntingtons tese. Ifølge Said unnlot Huntingtons kategorisering av verdens sivilisasjoner å ta opp den dynamiske gjensidige avhengigheten og samspillet som eksisterer mellom de ulike kulturene. Det hele var å anse som nok et eksempel på ren hatefull rasisme, en slags på nazistenes vitenskap rettet mot dagens arabere og muslimer.

Dette var ifølge Noam Chomsky, som hevder at det hele var en ny type rettferdiggjøring for USA å gå til å til angrep på hvem de ville, noe som var nødvendig etter at den kalde krigen hadde opphørt med å eksistere.

Huntingtons unyanserte kritikk av «multikulturalistenes undergraving» av amerikanske, vestlige verdier og hans utilslørte kampanje for et USA i lederposisjon i forsvaret for «vår verdens» sivilisasjon, (“the West and the rest”) burde få varselbjellene til å ringe for noen og enhver.

I virkeligheten legitimerer han en forenklet konfliktfortolkning av forholdet mellom kristen-vestlig og muslimsk-arabisk kultur i en sammenheng som har vært politisk høyspent siden USAs invasjon av Irak.

De som har mest å tjene på at en slik virkelighetsforståelse er i første rekke de nykonservative i USA og de høyre-populistiske innvandringsfiendtlige partiene i Europa, samt kristne og islamske fundamentalister som nettopp ønsker seg en politisk og religiøs polarisering à la Huntingtons «Clash of Civilizations».

World Economic Forum (WEF), en årlig sammenkomst av internasjonale politikere og finansmoguler som representerer en transnasjonal elite, har møtt stadig krassere kritikk og motstand i Sveits og internasjonalt. Blant har man forsøkt å finne ut hva som karakteriserer “The Davos Man”, en neologisme på lik linje med «Masters of the Universe», som har blitt gitt til bankierne på Wall St.

Huntington, som skapte termen “The Davos Man”, hevder at det er folk som “har lite behov for nasjonal lojalitet, ser på nasjonale grenser som hindringer som heldigvis er ved å forsvinne, og som ser på nasjonalregjeringer som levninger fra fortiden viss eneste brukbare funksjon er å fasilitere elitens globale operasjoner”.

I sin artikkel “Dead Souls: The Denationalization of the American Elite” fra 2004 argumenterer han med at dette internasjonale perspektivet er et minoritets elitistisk posisjon som ikke blir delt av den nasjonalistiske majoritet av mennesker.

De ulike konservative tenketankene, som mer enn noe annet fungerer som den økonomiske elitens lobbyorganisasjoner, har klart å klarte å knuse fagforeningene og ødelegge sosiale rettigheter, samtidig som de rikeste har blitt gitt skattelette og næringslivet har blitt privatisert gjennom Public Mangement.

Hyperkapitalismen forårsaker mer utbytting, undertrykkelse, urettferdighet, fattigdom, forurensning og krig enn noen gang tidligere, og det i et stadig voldsommere tempo. Samtidig som det blir argumentert for et fritt marked og demokrati samles all makt hos en elite som kan lede resten av verden.

I økende grad lever vi i en verden med krig, sult, urett og forurensning. De store konsernene styrker sin makt og det militær-industrielle kompleks, det fengselsindustrielle kompleks og det medieindustrielle kompleks øker i omfang, mens både resten av menneskeheten og planeten for øvrig i økende grad fortsetter med å bli utbyttet.

Men det er ikke bar Davos-mannen som er internasjonal. Rundt omkring er det folk som våkner og som ønsker å skape en mer rettferdig, solidarisk og grønn verden. Det som av kritikerne ble kalt antiglobaliseringsbevegelsen er det som nå blir kalt for alter-globaliseringsbevegelsen, ettersom det man ønsker å ta et oppgjør med den markedsstyrte globaliseringen og heller skape en globalisering bygget på samarbeid og solidaritet.

Mahatma Gandhi – den store brobyggeren og fredsarbeideren – sto i en hinduistisk tradisjon som så alle religioner som veier til det samme målet. Han sa om seg selv at han var både hindu, jøde, kristen og muslim, og at det var sannheten og kjærligheten som kunne forene alle mennesker på tvers av livssynsmessige og kulturelle forskjeller.

Denne siden er tilegnet det formål å skape dialog på tvers av kulturer og sivilisasjoner. Sammen må vi fjerne de kreftene som holder oss nede. Vi trenger ikke kun et nytt parti, men en fornyelse av vår sivilisasjon i sin helhet. Vi må danne revolusjonære forsamlinger og råd rundt om på planeten, som samarbeider for felles beste. Det er i fellesskap vi finner de beste løsningene.

Det er nå på tide at jordens flittige arbeidere, kunstnere av alle slag, kreative sjeler og urbefolkninger over hele verden, står side om side og viser vei inn i det nye og ukjente. De sosiale bevegelsene for rettferdighet, sannhet, fred og miljø er sterke og vi gir oss ikke! Sammen fremmer vi alternativer som står i kontrast til dagens destruktive tendenser! Globaliser håpet – globaliser kampen! Husk: Samhold gir styrke!

ccc Peace_Dove_

 

banksycrapadvert

ccc peice_by_peace

Peace+March+Taj+hfeMgqK0ovel

paradigm-562x316

nwo-resistance-black

abbc1202-gandhiabbcFront

peace

mainpic_peace

worldus-economy-2

nwoooBurningMoney350

LondonPeacedemonstrationk

humana2blogfr9humana8ae5403957_o

abbcabbc1

logoWar__salimekki_by_No_More_Ignorance

abbcpeace

humana92808_pa_torch_300

humana004351749

humanaaaaaapaz

ertytryrthgfhgescopetarras

labyrinthposterweb

iraqvalkovuokko

genowe%2Bshall

civilizationrs

dag moton18

dag Global Justice

support_grp

anti-racism-thumb3236505Anti-racism hands

arkemedEconHitMan

civilization per

call-for-action

civilization258

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: