Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Den gyldne regel – Frihet, likhet og brorskap – Mars og Venus

Posted by Fredsvenn on June 19, 2017

Sjur Cappelen Papazian sitt bilde.

Sjur Cappelen Papazian sitt bilde.

Vi – bærere av korset – representerer verdenssivilisasjonen og er grunnleggerne av den nye gullalder – en verden basert på rettferdighet, frihet, fred og bærekraft.

Bak dualiteten skjuler enheten seg – innen taoismen blir dette kalt taiji. Denne filosofien har sin bakgrunn for 4000 år siden i Kina, men stammer fra det armenske høylandet.

De sentrale ideer innen taoismen kretser omkring begrepene tao og tê der det førstnevnte betegner den ytterste, evige og kreative realitet som er alle tings kilde som kan erfares gjennom den mystiske ekstase, og sistnevnte betegner manifestasjonen av tao i alle ting.

Det å besitte fylden av tê innebærer å være i fullkommen harmoni med ens opprinnelige natur. Den som har oppnådd en slik tilstand forstår naturens ordninger i sin helhet og trenger derfor ikke frykte noe verken i liv eller død.

En slik person er vis og avstår fra all formålsrettede og aktive handlinger. I stedet følger den vise prinsippet om wu-wei, som vil si den ikke-formålsrettede handling som er spontan (tzu-jan) og uten baktanker.

Dette er slike handlinger man er vitne til når en for eksempel ser fugler flyr og fisk svømmer. Naturens ordninger viser mennesket hvordan det bør innrette sitt liv.

Dette tilsvarer den maskuline og feminine kraft – anima og animus – sol og måne – dag og natt – lys og mørke – Væren og Vekten – Mars (mars-april) og Venus (september-oktober).

I indoeuropeisk religion har vi Dyeus (himmel / gud) og Hausha og i germansk religion har vi guden Tyr og gudinnen Ostara, som er den etymologiske bakgrunnen til Easter. I kristendommen har vi Jesus og Maria.

Alt tilsvarer de to motpolene, som både har sin opprinnelse og sammen danner et hele. Derfor har man for eksempel det sumeriske Ekur og skapelsens hus, det indiske yoni / shivaling og det greske omfalos.

I de vediske hymnene utgjør begrepet Ṛta (Sanskrit ṛtaṃ) det som er “riktig”, “utmerket”, “orden”, “regel”, “sannhet”, og er et prinsipp om en naturlig orden som regulerer og koordinerer universet.

I vedaen beskrives Ṛta som det som i siste instans er ansvarlig for den naturlige og moralske orden, og da især når det kommer til ofring. Ordet tilsvarer blant annet det norske begrepet rett.

Konseptuelt er begrepet nært knyttet til påleggene og ordinansene som er tenkt å opprettholde denne orden og som kollektivt blir referert til som Dharma, som vil si individets handling i forhold til disse ordinansene, referert til som karma. Disse to termene smeltet sammen i betydningen rta som betegnet den naturlige, religiøse og moralske orden i senere hinduisme.

Dharma betyr naturlov eller virkelighet, og kan i religiøs sammenheng oversettes til læren om den underliggende sannhet. Dharma kan også oversettes med «doktrine», «filosofi», «trosretning» eller «livsregel». Dharma er en naturlov som bestemmer alle regler i naturen.

Dharma stammer fra roten dhṛ, som betyr “å opprettholde”, og betyr det som er “hva som er etablert”, eller “lov”. Det kommer fra den eldre stammen dharman-, som betyr “opprettholder”, som er et aspekt av Rta. Det tilsvarer det greske begrepet om ethos, som vil si “forordning”, “statutt” eller “lov”. Begrepet benyttes i hinduisme, buddhisme, jainisme og sikhisme.

Brahman er et sentralt begrep innen hinduismen og indisk filosofi. Brahman er det høyeste universelle prinsippet, den ultimate realitet, den uendrede permanente, høyeste realiteten. Brahman er alt som er stabilt og fast, men samtidig årsaken til at alt endrer seg. Det er det som binder alt som eksisterer sammen.

Ishvara er et konsept innen hinduismen som i ulike kontekster kan bety den øverste sjel, hersker, konge, dronning, ektemann, kone mm., men også gud og øverste vesen. Det er synonymt med Shiva, men også med Vishnu. Ishvara er en monistisk universell absolutt som forbinder alt og alle.

Brahman er «verdenssjelen» – det store verdensaltet, den guddommelige virkeligheten, «Gud finnes i alt» – som menneskets sjel, atman, forsøker å gå inn i. Begrepet er særlig viktig i Vedanta-filosofien, og hinduistiske slekter som kommer derfra.

Upanishadene, som er de eldste tekstene innen Vedanta, beskriver Brahman på ulike måter. Det er evig, endeløst og grenseløst, og er den urolige kilden for alt i universet. Brahman er årsaken til verden og alle skapninger. Det fins i alt og over alt, og er det innerste jeget for alle vesener.

Brahman skapte universet fra kaos og holder (dhar-) jorda og solen fra hverandre, holder (dhar-) himmelen og jorda fra hverandre og stabiliserer (dhar-) fjellene og slettene. Gudene, og da hovedsaklig Indra, opprettholder den guddommelige orden gjennom handlinger forbundet med dharma.

Shiva er endringen, den som transformerer, innen Trimurti, den hinduistiske treenigheten som inkluderer Brahma og Vishnu. Shiva skaper, forsvarer og endrer universet. På sitt høyeste nivå blir Shiva ansett som formløs, grenseløs, oversanslig og uendret. Den absolutte Brahman, samt Atman, som vil si universets sjel.

Om er en hellig lyd og et et spirituelt ikon innen hinduismen. Det er et mantra innen hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen. Symbolet har en spirituell betydning i alle indiske dharmaer.

Innen hinduismen utgjør Om en av de viktigste spirituelle symbolene. Det refererer til Atman, eller sjelen, og Brahman, den ultimate realitet, universet, sannhet, goddommelig, det kosmiske prinsipp, kunnskap. Stavelsen blir som oftest funnet i begynnelsen og slutten i kapitlene i vedaene, upanishadaene osv.

I hinduismen er Dharma en annen type kraft enn Brahman, og det diskuteres mellom hinduer hva som er sterkest: Brahman eller Dharma. Mens Brahman styrer alt guddommelig i verden styrer Dharma alt det andre, som vil si fysiske lover, naturlover og er det som kan gjøre ting logisk.

I buddhismen brukes dharma synonymt med Buddhas lære, eller buddhadharma. Buddha giver heri sin erkjennelse og sin oppfordrende metode til å oppnå Nirvana. I Buddhas lære inngår De fire hellige sannheter som fører mennesket ut av et liv i uvitenhet, som er det første leddet i årsakskjeden.

Hans anbefalte metode til veien mot frelse, innsikt og erkjennelse skal ses som en gave til mennesket, men Buddha understreker dog, at den enkelte først skal erfare noe selv samt finner det sant, før han skal tro på det.

Manus lover, også kjent som Mānava-Dharmaśāstra, er en lærebok i riktig livsførsel – dharma, og er en av de tidligste tekstene i Dharmashastra tradisjonen i hinduismen, som ifølge hinduistisk tradisjon skal være Brahmas egne ord. Vanligvis dateres teksten til en gang mellom 200 f.vt. og 200 e.vt.

Teksten har form av undervisning gitt av Manu, hinduismens «første menneske», til en gruppe lærde. Teksten ble et standardverk som alle senere bøker i Dharmashastra tradisjonen forholdt seg til. I tillegg til etikk for de fire kastene, som er tekstens hoveddel, inneholder verket en kort drøfting av lovens kilder, og et åpningskapittel som skildrer verdens skapelse.

Mannus nevnes hos Tacitus som en forfaderskikkelse som germanerne fortalte om. Navnet Mannus betyr simpelthen «mann» eller «menneske». Mannus sies å ha vært sønn av Tuisto / Tyr. Han ligner Manu i vedaene.

Sanskritskolar Maurice Bloomfield refererte til Ṛta som “et av de viktigste religiøse oppfatningene innen Rig Vedaen”. Han hevdet at vi fra et historisk ståsted når det kommer til religiøse ideer må begynne historien om hinduistisk religion med historien om denne oppfatningen.

Imidlertid er begrepet en universell naturlig orden på ingen måte unikt for vedaene, og det har blitt sammenlignet med lignende ideer i andre kulturer, for eksempel Ma’at i gammel egyptisk religion, Moira og logo i gresk hedenskap og Tao.

Asha / Arta er et avestansk konsept innen den zoroastriske teologien og doktrinen. I den moralske sfæren utgjør begrepet det som blir kalt “det avgjørende konfessjonelle konseptet innen zoroastrianismen.”

Betydningen av begrepet er kompleks, med et svært nyansert spekter av betydninger, som ofte blir oppsummert i samsvar med kontekstuelle implikasjoner av “sannhet”, “høyre orden” og “det som er rett”. Det motsatte prinsippet er druj, som betyr “løgn”.

Innen zoroastrismen er Mithra et medlem av treenigheten av ahuraer, som forsvarer arta / asha. Relatert til hans posisjon som vokter av sannheten er Mithra en dommer (ratu), som sikrer at individer som bryter løfter eller ikke er rettferdige (artavan) ikke kommer til paradis. Mithra er forbundet med solen, men også adskilt fra den.

Både vedisk Mitra og Avestan Mithra stammer fra substantivet *mitra-, som betyr “pakt”, “avtale”, “overenskomst” og “lovnad.” Mitra betyr “venn”, og er et av aspektene som knytter en allianse. Brorskap. Den første tilstedeværelsen av Mitra, i form av mi-it-ra-, er fredsavtalen mellom hettittene og hurrierne i Mitanni fra 1400 f. vt.

Ishara (išḫara) er en gudinne av ukjent forbindelse fra det nordlige Syria. Det er en kjærlighetsgudinne som ofte blir identifisert som den protoindoeuropeiske Hausha, Venus, Ostara, Ishtara eller Inanna. Ishara er det hetittiske begrepet for “avtale”, “pakt” og “lovnad”. Det er gudinnen for løfter / ed. Hun er forbundet med underverden og personifiserte konstellasjonen Skorpionen / Vekten.

Maat er i egyptisk mytologi gudinne og forvalter av sannhet, rett og orden. Hun ble likestilt med greske Themis og den romerske Justitia, jussens gudinne.

Maat var også personifisert som en gudinne som regulerte stjernene, sesongene og handlingene til både vanlige mennesker som guder, og den som satte orden i universet fra kaos ved skapelsens øyeblikk. Hennes ideologiske motpart var Isfet, som betyr “urett”, kaos”, “vold”, eller som verbet “å gjøre ondt”.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Asia in the Form of Pegasus

Posted by Fredsvenn on June 11, 2017

Armenia the head, the brains

Asia in the Form of Pegasus

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Posted by Fredsvenn on June 5, 2017

Dyēus (also *Dyḗus Phtḗr) is believed to have been the chief deity in the religious traditions of the prehistoric Proto-Indo-European societies. Part of a larger pantheon, he was the god of the daylit sky, and his position may have mirrored the position of the patriarch or monarch in society. In his aspect as a father god, his consort would have been Pltwih Méhter, “earth mother”.

The Luwians originally worshipped the old Proto-Indo-European Sun god Tiwaz. Tiwaz was the descendant of the male Sun god of the Indo-European religion, Dyeus, who was superseded among the Hittites by the Hattian Sun goddess of Arinna.

In Bronze Age texts, Tiwaz is often referred to as “Father” and once as “Great Tiwaz”, and invoked along with the “Father gods”. His Bronze Age epithet, “Tiwaz of the Oath”, indicates that he was an oath-god.

The Sun goddess of Arinna is the chief goddess and wife of the weather god Tarḫunna in Hittite mythology. She protected the Hittite kingdom and was called the “Queen of all lands.” Her cult centre was the sacred city of Arinna.

In addition to the Sun goddess of Arinna, the Hittites also worshipped the Sun goddess of the Earth and the Sun god of Heaven. The Sun god of Heaven was identified with the Hurrian solar deity, Šimige (de).

While Tiwaz (and the related Palaic god Tiyaz) retained a promenant role in the pantheon, the Hittite cognate deity, Šiwat (de) was largely eclipsed by the Sun goddess of Arinna, becoming a god of the day, especially the day of death.

The Sun goddess of the Earth (Hittite: taknaš dUTU, Luwian: tiyamaššiš Tiwaz) was the Hittite goddess of the underworld. Her Hurrian equivalent was Allani (de) and her Sumerian/Akkadian equivalent was Ereshkigal, both of which had a marked influence on the Hittite goddess from an early date. In the Neo-Hittite period, the Hattian underworld god, Lelwani was also syncretised with her.

In the Hittite and Hurrian religions the Sun goddess of the Earth played an important role in the death cult and was understood to be the ruler of the world of the dead. For the Luwians there is a Bronze Age source which refers to the “Sun god of the Earth” (cuneiform Luwian: tiyamašši- dU-za): “If he is alive, may Tiwaz release him, if he is dead, may the Sun god of the Earth release him”.

Distinguishing the various solar deities in the texts is difficult since most are simply written with the Sumerogram dUTU (Solar deity). As a result, the interpretation of the solar deities remains a subject of debate.

An (Sumerian: AN, from an “sky, heaven”; Akkadian: ANU, Anu‹m›) is the earliest attested sky-father deity. In Sumerian, the designation “An” was used interchangeably with “the heavens” so that in some cases it is doubtful whether, under the term, the god An or the heavens is being denoted.

The doctrine once established remained an inherent part of the Babylonian-Assyrian religion and led to the more or less complete disassociation of the three gods constituting the triad from their original local limitations.

An intermediate step between Anu viewed as the local deity of Uruk, Enlil as the god of Nippur, and Ea as the god of Eridu is represented by the prominence which each one of the centres associated with the three deities in question must have acquired, and which led to each one absorbing the qualities of other gods so as to give them a controlling position in an organized pantheon.

In the astral theology of Babylonia and Assyria, Anu, Enlil, and Ea became the three zones of the ecliptic, the northern, middle and southern zone respectively.

In Sumerian religion, he was also “King of the Gods”, “Lord of the Constellations, Spirits and Demons”, and “Supreme Ruler of the Kingdom of Heaven”, where Anu himself wandered the highest Heavenly Regions.

He was believed to have the power to judge those who had committed crimes, and to have created the stars as soldiers to destroy the wicked. His attribute was the Royal Tiara. His attendant and vizier was the god Ilabrat.

Ilabrat appears on the clay tablets which contain the legend of “Adapa and the food of life” which seems to explain the origin of death. Adapa, who has earned wisdom but not eternal life, is a son of and temple priest for Ea (Enki) in Eridu, and performs rituals with bread and water.

While Adapa is fishing in a calm sea, suddenly the South Wind rises up and overturns his boat, throwing him into the water. This reference to the ‘South Wind’ may refer to Ninlil, wife of Enlil, who was identified as goddess of the South Wind.

Adapa is enraged, and proceeds to break the ‘wings’ of the South Wind, so for seven days she can not blow the freshness of the sea on the warm earth. Adapa is summoned before the court of Anu in the heavens, and his father Ea advises him not to eat or drink anything placed before him, because he fears that this will be the food and water of death.

Anu, however, is impressed with Adapa and instead offers him the food and water of (eternal) life. However, Adapa follows the advice of Ea, and politely refuses to take any food or drink. This food and water of life offered by Anu would have made Adapa and his descendants immortal.

The Akkadians inherited An as the god of heavens from the Sumerian as Anu-, and in Akkadian cuneiform, the DINGIR character may refer either to Anum or to the Akkadian word for god, ilu-, and consequently had two phonetic values an and il. Hittite cuneiform as adapted from the Old Assyrian kept the an value but abandoned il.

Enlil (Sumerian: dEN.LÍL, “Lord of the Storm”) is the god of wind, air, earth, and storms. It was the name of a chief deity listed and written about in Sumerian religion, and later in Akkadian (Assyrian and Babylonian), Hittite, Canaanite, and other Mesopotamian clay and stone tablets. Enlil was assimilated to the north “Pole of the Ecliptic”. His sacred number name was 50.

When Enlil rose to equal or surpass An in authority, the functions of the two deities came to some extent to overlap. An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara and Dumuzi.

Tammuz (Sumerian: Dumuzid (DUMU.ZI(D), “faithful or true son”) is a Sumerian god of food and vegetation, also worshiped in the later Mesopotamian states. Recent discoveries reconfirm him as an annual life-death-rebirth deity.

Enmesarra, or Enmešarra, in Sumerian and Akkadian mythology is an underworld god of the law. Described as a Sun god, protector of flocks and vegetation, and therefore he has been equated with Nergal. On the other hand, he has been described as an ancestor of Enlil, and it has been claimed that Enlil slew him.

Nergal seems to be in part a solar deity, sometimes identified with Shamash, but only representative of a certain phase of the sun. Portrayed in hymns and myths as a god of war and pestilence, Nergal seems to represent the sun of noontime and of the summer solstice that brings destruction, high summer being the dead season in the Mesopotamian annual cycle. He has also been called “the king of sunset”.

Shamash (Akkadian: Šamaš dUD) was the solar deity in ancient Semitic religion, corresponding to the Sumerian god Utu. Shamash was also the god of justice in Babylonia and Assyria.

Both in early and in late inscriptions Shamash is designated as the “offspring of Nannar”; i.e. of the Moon-god, and in an enumeration of the pantheon, Sin generally takes precedence of Shamash.

According to the 1911 edition of the Encyclopædia Britannica the Shamash cults at Sippar and Larsa so overshadowed local Sun-deities elsewhere as to lead to an absorption of the minor deities by the predominating one. In the wake of such syncretism Shamash was usually viewed as the Sun-god in general.

In the systematized pantheon these minor Sun-gods become attendants that do his service. Such are Bunene, spoken of as his chariot driver and whose consort is Atgi-makh, Kettu (“justice”) and Mesharu (“right”), who were then introduced as attendants of Shamash.

Other Sun-deities such as Ninurta and Nergal, the patron deities of other important centers, retained their independent existences as certain phases of the Sun, with Ninurta becoming the Sun-god of the morning and spring time and Nergal the Sun-god of the noon and the summer solstice.

Over time Nergal developed from a war god to a god of the underworld. In the mythology, this occurred when Enlil and Ninlil gave him the underworld. In this capacity he has associated with him a goddess Allatu or Ereshkigal, though at one time Allatu may have functioned as the sole mistress of Aralu, ruling in her own person. In some texts the god Ninazu is the son of Nergal and Allatu/Ereshkigal.

Because he was a god of fire, the desert, and the Underworld and also a god from ancient paganism, later Christian writers sometimes identified Nergal as a demon and even identified him with Satan. According to Collin de Plancy and Johann Weyer, Nergal was depicted as the chief of Hell’s “secret police”, and worked as “an honorary spy in the service of Beelzebub”.

A nearly complete 108-line poem describes Enlil’s invention of the mattock, a key agricultural pick, hoe, ax, or digging tool of the Sumerians. In the poem, Enlil conjures the pickax into existence and decrees its fate.

The pickax is described as gloriously beautiful; it is made of pure gold and has a head carved from lapis lazuli. Enlil gives the tool over to the humans, who use it to built cities, subjugate their people, and pull up weeds. Enlil was believed to aid in the growth of plants.

As Enlil was placed in command by An, the god of the heavens, he held sway over the other gods, who were assigned tasks by his sukkal, or attendant, and would travel to Nippur to draw in his power. He is thus seen as the model for kingship. Among the titles accorded to him are “King (of) Lands”, “King (of) Heaven and Earth”, “Father of the Gods”, and “Lord (of the) Command”.

The Sumerian creation myth holds that, originally, there was only Nammu, the primeval sea. Then, Nammu gave birth to An, the sky, and Ki, the earth, who gave birth to Enlil. Enlil separated An from Ki and carried off the earth as his domain, while An carried off the sky.

In Sumerian religion, Ninlil (DNIN.LÍL”lady of the open field” or “Lady of the Wind”), also called Sud, in Assyrian called Mulliltu, is the consort goddess of Enlil. She lived in Dilmun with her family.

In a myth variously entitled by Samuel Noah Kramer as “The Deeds and Exploits of Ninurta” and later Ninurta Myth Lugal-e by Thorkild Jacobsen, Hursag is described as a mound of stones constructed by Ninurta after his defeat of a demon called Asag.

Ninurta’s mother Ninlil visits the location after this great victory. In return for her love and loyalty, Ninurta gives Ninlil the hursag as a gift. Her name is consequentially changed from Ninlil to Ninhursag or the “mistress of the Hursag”.

Hursag (ḪUR.SAĜ) is a Sumerian term variously translated as meaning “mountain”, “hill”, “foothills” or “piedmont”. Thorkild Jacobsen extrapolated the translation in his later career to mean literally, “head of the valleys”. The hursag is described in a clear cultural myth as a high wall, levee, dam or floodbank, used to restrain the excess mountain waters and floods caused by the melting snow and spring rain.

The hursag is constructed with Ninurta’s skills in irrigation engineering and employed to improve the agriculture of the surrounding lands, farms and gardens where the water had previously been wasted.

The cosmogenic myth common in Sumer was that of the hieros gamos, a sacred marriage where divine principles in the form of dualistic opposites came together as male and female to give birth to the cosmos.

In the epic Enki and Ninhursag, Enki, as lord of Ab or fresh water (also the Sumerian word for semen), is living with his wife in the paradise of Dilmun. Dilmun had no water and Enki heard the cries of its Goddess, Ninsikil, and orders the sun-God Utu to bring fresh water from the Earth for Dilmun.

The subsequent tale, with similarities to the Biblical story of the forbidden fruit, repeats the story of how fresh water brings life to a barren land. Enki succumbs to temptation, and attempts seduction of Uttu. Upset about Enki’s reputation, Uttu consults Ninhursag, who, upset at the promiscuous wayward nature of her spouse, advises Uttu to avoid the riverbanks, the places likely to be affected by flooding, the home of Enki.

In another version of this myth Ninhursag takes Enki’s semen from Uttu’s womb and plants it in the earth where eight plants rapidly germinate. Despite warnings, Enki consumes the fruits. Consuming his own semen, he falls pregnant (ill with swellings).

The gods are at a loss to know what to do, chagrinned they “sit in the dust”. As Enki lacks a womb with which to give birth, he seems to be dying with swellings. The fox then asks Enlil King of the Gods, “If I bring Ninhursag before thee, what shall be my reward?” Ninhursag’s sacred fox then fetches the goddess.

Ninhursag relents and takes Enki’s Ab (water, or semen) into her body, and gives birth to gods of healing of each part of the body. The last one, Ninti (Lady Rib), is also a pun on Lady Life, a title of Ninhursag herself. The story thus symbolically reflects the way in which life is brought forth through the addition of water to the land, and once it grows, water is required to bring plants to fruit. It also counsels balance and responsibility, nothing to excess.

Ninti, the title of Ninhursag, also means “the mother of all living”, and was a title given to the later Hurrian goddess Kheba. This is also the title given in the Bible to Eve, the Hebrew and Aramaic Ḥawwah (חוה), who was made from the rib of Adam, in a strange reflection of the Sumerian myth, in which Adam — not Enki — walks in the Garden of Paradise.

The myth of “Enlil and Ninlil” discusses when Enlil was a young god, he was banished from Ekur in Nippur, home of the gods, to Kur, the underworld for seducing a goddess named Ninlil.

Ninlil followed him to the underworld where she bore his first child, the moon god Sin (Sumerian Nanna/Suen). After fathering three more underworld-deities (substitutes for Sin), Enlil was allowed to return to the Ekur.

Enlil impregnated her disguised as the gatekeeper, where upon she gave birth to their son Nergal, god of death. In some texts Ninlil is also the mother of Ninurta, the heroic god who slew Asag the demon with his mace, Sharur.

After her death, she became the goddess of the wind, like Enlil. She may be the Goddess of the South Wind referred to in the story of Adapa, as her husband Enlil was associated with northerly winter storms.

As “Lady Wind” she may be associated with the figure of the Akkadian demon “Lil-itu”, thought to have been the origin of the Hebrew Lilith legend. In the Sumerian version of the flood story, the causes of the flood are unclear due to the fact that portion of the tablet recording the beginning of the story has been destroyed.

Somehow, a mortal known as Ziusudra manages to survive the flood, likely through the help of the god Enki, although the exact nature of how he survives is unclear due to the relevant portion of the tablet being destroyed.

The tablet begins in the middle of the description of the flood. The flood lasts for seven days and seven nights before it subsides. Then, Utu, the god of the Sun, emerges. Ziusudra opens a window in the side of the boat and falls down prostrate before the god. Next, he sacrifices an ox and a sheep in honor of Utu.

Unfortunately, at this point, the text breaks off again. When it picks back up, Enlil and An are in the midst of declaring Ziusudra immortal as an honor for having managed to survive the flood. The remaining portion of the tablet after this point is destroyed.

In the later Babylonian version of the flood story, Enlil actually causes the flood, seeking to annihilate every living thing on earth because the humans make too much noise. In this version of the story, the hero is Utnapishtim, who is warned ahead of time by Ea, the Babylonian equivalent of Enki, that the flood is coming.

Aquarius is a constellation of the zodiac, situated between Capricornus and Pisces. Its name is Latin for “water-carrier” or “cup-carrier”, and its symbol is a representation of water. Aquarius is one of the oldest of the recognized constellations along the zodiac (the Sun’s apparent path).

Aquarius is identified as GU.LA “The Great One” in the Babylonian star catalogues and represents the god Ea himself, who is commonly depicted holding an overflowing vase. The Babylonian star-figure appears on entitlement stones and cylinder seals from the second millennium. It contained the winter solstice in the Early Bronze Age.

In Old Babylonian astronomy, Ea was the ruler of the southernmost quarter of the Sun’s path, the “Way of Ea”, corresponding to the period of 45 days on either side of winter solstice. Aquarius was also associated with the destructive floods that the Babylonians regularly experienced, and thus was negatively connoted.

In Ancient Egypt astronomy, Aquarius was associated with the annual flood of the Nile; the banks were said to flood when Aquarius put his jar into the river, beginning spring.

In the Greek tradition, the constellation came to be represented simply as a single vase from which a stream poured down to Piscis Austrinus. The name in the Hindu zodiac is likewise kumbha “water-pitcher”.

In Greek mythology, Aquarius is sometimes associated with Deucalion, the son of Prometheus who built a ship with his wife Pyrrha to survive an imminent flood. They sailed for nine days before washing ashore on Mount Parnassus.

In 1928, at the Conference of the International Astronomical Union (IAU) in Leiden, the Netherlands, the edges of the 88 official constellations became defined in astronomical terms.

The edge established between Pisces and Aquarius locates the beginning of the Aquarian Age around the year 2600. The Age of Aquarius begins when vernal equinox point moves out of constellation Pisces and into Aquarius.

Despite this prominence, the Age of Aquarius will not dawn until the year 2597, as an astrological age does not begin until the Sun is in a particular constellation on the vernal equinox.

Capricornus is one of the constellations of the zodiac. Its name is Latin for “horned goat” or “goat horn” or “having horns like a goat’s”, and it is commonly represented in the form of a sea-goat: a mythical creature that is half goat, half fish.

The constellation is located in an area of sky called the Sea or the Water, consisting of many water-related constellations such as Aquarius, Pisces and Eridanus. It is the smallest constellation in the zodiac.

Despite its faintness, Capricornus has one of the oldest mythological associations, having been consistently represented as a hybrid of a goat and a fish since the Middle Bronze Age. First attested in depictions on a cylinder-seal from around the 21st century BC, it was explicitly recorded in the Babylonian star catalogues as MULSUḪUR.MAŠ “The Goat-Fish” before 1000 BC.

The constellation was a symbol of the god Ea and in the Early Bronze Age marked the winter solstice. The constellation Capricornus marked the winter solstice in the Early Bronze Age, for the Sun was in it when winter began until 130 BC.

In Greek mythology, the constellation is sometimes identified as Amalthea, the goat that suckled the infant Zeus after his mother, Rhea, saved him from being devoured by his father, Cronos.

The goat’s broken horn was transformed into the cornucopia or horn of plenty. Capricornus is also sometimes identified as Pan, the god with a goat’s head, who saved himself from the monster Typhon by giving himself a fish’s tail and diving into a river.

Due to the precession of the equinoxes the December solstice no longer takes place while the sun is in the constellation Capricornus, as it did until 130 BCE, but the astrological sign called Capricorn begins with the solstice. The solstice now takes place when the Sun is in the constellation (not the sign) of Sagittarius.
 
The sun’s most southerly position, which is attained at the northern hemisphere’s winter solstice, is now called the Tropic of Capricorn, a term which also applies to the line on the Earth at which the sun is directly overhead at noon on that solstice. The Sun is now in Capricorn from late January through mid-February.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

On the development of the Sun and the Thunder god

Posted by Fredsvenn on May 29, 2017

The Sun / Lion (Nergal – Mars-Apollo-Pluto – Tyr)

Anu (Akkadian: DAN, Anu‹m›; Sumerian: AN, from an “sky, heaven”) is the earliest attested sky-father deity. In Sumerian religion, he was also “King of the Gods”, “Lord of the Constellations, Spirits and Demons”, and “Supreme Ruler of the Kingdom of Heaven”, where Anu himself wandered the highest Heavenly Regions.

He was believed to have the power to judge those who had committed crimes, and to have created the stars as soldiers to destroy the wicked. His attribute was the Royal Tiara. In the astral theology of Babylonia and Assyria, Anu, Enlil, and Ea became the three zones of the ecliptic, the northern, middle and southern zone respectively.

When Enlil rose to equal or surpass An in authority, the functions of the two deities came to some extent to overlap. An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara and Dumuzi.

Enmesarra, or Enmešarra, in Sumerian and Akkadian mythology is an underworld god of the law. Described as a Sun god, protector of flocks and vegetation, and therefore he has been equated with Nergal. On the other hand, he has been described as an ancestor of Enlil, and it has been claimed that Enlil slew him.

The Bull (Ninurta/Ishkur – Zeus-Jupiter – Thor)

Nanna / Sin had a beard made of lapis lazuli and rode on a winged bull. The bull was one of his symbols, through his father, Enlil, “Bull of Heaven”, along with the crescent and the tripod (which may be a lamp-stand).

On cylinder seals, he is represented as an old man with a flowing beard and the crescent symbol. In the astral-theological system he is represented by the number 30 and the moon. This number probably refers to the average number of days (correctly around 29.53) in a lunar month, as measured between successive new moons.

He was also the father of Ishkur, also known as (H)Adad, the storm and rain god in the Northwest Semitic and ancient Mesopotamian religions. Adad was also called “Pidar”, “Rapiu”, “Baal-Zephon”, or often simply Baʿal (Lord), but this title was also used for other gods. Adad and Iškur are usually written with the logogram dIM.

The bull was the symbolic animal of Hadad. He appeared bearded, often holding a club and thunderbolt while wearing a bull-horned headdress. Hadad was equated with the Indo-European Nasite Hittite storm-god Teshub; the Egyptian god Set; the Rigvedic god Indra; the Greek god Zeus; the Roman god Jupiter, as Jupiter Dolichenus.

Enki – Capricorn 

Enkidu / Adapa (Enki-Nabu-Ninshubar – Uranus-Mercury – Odin)

Enki is a god in Sumerian mythology, later known as Ea in Akkadian and Babylonian mythology. He was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his cult spread throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians.

He was the deity of crafts (gašam); mischief; water, seawater, lakewater (a, aba, ab), intelligence (gestú, literally “ear”) and creation (Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer).

He was associated with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the Field (Square of Pegasus). The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in Sumerian times, identified with Enki.

Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of civilization. His image was a double-helix snake, or the Caduceus, sometimes confused with the Rod of Asclepius used to symbolize medicine. He is often shown with the horned crown of divinity dressed in the skin of a carp.

Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes referred to in writing by the numeric ideogram for “40,” occasionally referred to as his “sacred number.”

The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is “Lord of the Earth”. The Sumerian En is translated as a title equivalent to “lord” and was originally a title given to the High Priest. Ki means “earth”, but there are theories that ki in this name has another origin, possibly kig of unknown meaning, or kur meaning “mound”.

The name Ea is allegedly Hurrian in origin while others claim that his name ‘Ea’ is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the West-Semitic root *hyy meaning “life” in this case used for “spring”, “running water.” In Sumerian E-A or E-abzu (also E-en-gur-a, meaning “house of the subterranean waters”) has been suggested that was originally the name for the shrine to the god at Eridu.

It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine battle between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the Aquifer, becoming the place in which the foundations of the temple were built.

On the Adda Seal, Enki is depicted with two streams of water flowing into each of his shoulders: one the Tigris, the other the Euphrates. Alongside him are two trees, symbolizing the male and female aspects of nature. He is shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his outstretched right arm. This portrayal reflects Enki’s role as the god of water, life, and replenishment.

Considered the master shaper of the world, god of wisdom and of all magic, Enki was characterized as the lord of the Abzu (Apsu in Akkadian), the freshwater sea or groundwater located within the earth.

In the later Babylonian epic Enûma Eliš, Abzu, the “begetter of the gods”, is inert and sleepy but finds his peace disturbed by the younger gods, so sets out to destroy them. His grandson Enki, chosen to represent the younger gods, puts a spell on Abzu “casting him into a deep sleep”, thereby confining him deep underground.

Enki subsequently sets up his home “in the depths of the Abzu.” Enki thus takes on all of the functions of the Abzu, including his fertilising powers as lord of the waters and lord of semen.

In another even older tradition, Nammu, the goddess of the primeval creative matter and the mother-goddess portrayed as having “given birth to the great gods,” was the mother of Enki, and as the watery creative force, was said to preexist Ea-Enki.

Benito states “With Enki it is an interesting change of gender symbolism, the fertilising agent is also water, Sumerian “a” or “Ab” which also means “semen”. In one evocative passage in a Sumerian hymn, Enki stands at the empty riverbeds and fills them with his ‘water'”. This may be a reference to Enki’s hieros gamos or sacred marriage with Ki/Ninhursag (the Earth).

Early royal inscriptions from the third millennium BCE mention “the reeds of Enki”. Reeds were an important local building material, used for baskets and containers, and collected outside the city walls, where the dead or sick were often carried. This links Enki to the Kur or underworld of Sumerian mythology.

His symbols included a goat and a fish, which later combined into a single beast, the goat Capricorn, recognised as the Zodiacal constellation Capricornus. He was accompanied by an attendant Isimud. He was also associated with the planet Mercury in the Sumerian astrological system.

Capricorn is the tenth astrological sign in the zodiac, originating from the constellation of Capricornus. It spans the 270–300th degree of the zodiac, corresponding to celestial longitude. Under the tropical zodiac, the sun transits this area from December 22 to January 19 each year, and under the sidereal zodiac, the sun transits the constellation of Capricorn from approximately January 16 to February 16.

In astrology, Capricorn is considered an earth sign, negative sign, and one of the four cardinal signs. Capricorn is said to be ruled by the planet Saturn. Its symbol is based on the Sumerians’ primordial god of wisdom and waters, Enki with the head and upper body of a mountain goat, and the lower body and tail of a fish.

The mountain goat part of the symbol depicts ambition, resolute, intelligence, curiosity, but also steadiness, and ability to thrive in inhospitable environments while the fish represents passion, spirituality, intuition, and connection with the soul.

Aries (meaning “ram”) is the first astrological sign in the zodiac, spanning the first 30 degrees of celestial longitude (0°≤ λ <30°). Pisces is the twelfth astrological sign in the Zodiac, originating from the Pisces constellation. It spans the 330° to 360° of the zodiac, between 332.75° and 360° of celestial longitude.

Under the tropical zodiac the sun transits this area on average between February 19 and March 20, and under the sidereal zodiac, the sun transits this area between approximately March 13 and April 13. Inanna was associated with the eastern fish of the last of the zodiacal constellations, Pisces. Her consort Dumuzi was associated with the contiguous first constellation, Aries.

Isimud (also Isinu; Usmû; Usumu (Akkadian)) is a minor god, the messenger of the god, Enki, in Sumerian mythology. In ancient Sumerian artwork, Isimud is easily identifiable due to the fact that he is always depicted with two faces facing in opposite directions in a way that is similar to the ancient Roman god, Janus.

In ancient Roman religion and myth, Janus is the god of beginnings, gates, transitions, time, duality, doorways, passages, and endings. He is usually depicted as having two faces, since he looks to the future and to the past.

It is conventionally thought that the month of January is named for Janus (Ianuarius), but according to ancient Roman farmers’ almanacs Juno was the tutelary deity of the month. At the kalends of each month the rex sacrorum and the pontifex minor offered a sacrifice to Janus in the curia Calabra, while the regina offered a sow or a she lamb to Juno.

Juno is an ancient Roman goddess, the protector and special counselor of the state. She is a daughter of Saturn and sister (but also the wife) of the chief god Jupiter and the mother of Mars and Vulcan. Juno also looked after the women of Rome.

Her Greek equivalent was Hera. Her Etruscan counterpart was Uni. As the patron goddess of Rome and the Roman Empire, Juno was called Regina (“Queen”) and, together with Jupiter and Minerva, was worshipped as a triad on the Capitol (Juno Capitolina) in Rome.

Juno’s own warlike aspect among the Romans is apparent in her attire. She often appeared sitting pictured with a peacock armed and wearing a goatskin cloak. The traditional depiction of this warlike aspect was assimilated from the Greek goddess Athena, whose goatskin was called the ‘aegis’.

The name Juno was also once thought to be connected to Iove (Jove), originally as Diuno and Diove from *Diovona. At the beginning of the 20th century, a derivation was proposed from iuven- (as in Latin iuvenis, “youth”), through a syncopated form iūn- (as in iūnix, “heifer”, and iūnior, “younger”). This etymology became widely accepted after it was endorsed by Georg Wissowa.

Iuuen- is related to Latin aevum and Greek aion (αιών) through a common Indo-European root referring to a concept of vital energy or “fertile time”. The iuvenis is he who has the fullness of vital force. In some inscriptions Jupiter himself is called Iuuntus, and one of the epithets of Jupiter is Ioviste, a superlative form of iuuen- meaning “the youngest”.

Janus presided over the beginning and ending of conflict, and hence war and peace. The doors of his temple were open in time of war, and closed to mark the peace. As a god of transitions, he had functions pertaining to birth and to journeys and exchange, and in his association with Portunus, a similar harbor and gateway god, he was concerned with travelling, trading and shipping.

In accord with his fundamental character of being the Beginner Janus was considered by Romans the first king of Latium, sometimes along with Camese. He would have received hospitably god Saturn, who, expelled from Heaven by Jupiter, arrived on a ship to the Janiculum.

The liminal character of Janus is though present in the association to the Saturnalia of December, reflecting the strict relationship between the two gods Janus and Saturn and the rather blurred distinction of their stories and symbols.

The Romans regarded Saturn as the original and autochthonous ruler of the Capitolium, and the first king of Latium or even the whole of Italy. At the same time, there was a tradition that Saturn had been an immigrant deity, received by Janus after he was usurped by his son Jupiter (Zeus) and expelled from Greece.

His contradictions—a foreigner with one of Rome’s oldest sanctuaries, and a god of liberation who is kept in fetters most of the year—indicate Saturn’s capacity for obliterating social distinctions.

Roman mythology of the Golden Age of Saturn’s reign differed from the Greek tradition. He arrived in Italy “dethroned and fugitive”, but brought agriculture and civilization and became a king. As the Augustan poet Vergil described it:

“[H]e gathered together the unruly race [of fauns and nymphs] scattered over mountain heights, and gave them laws … . Under his reign were the golden ages men tell of: in such perfect peace he ruled the nations.”

The Winter solstice was thought to occur on 25 December. January 1 was new year day: the day was consecrated to Janus since it was the first of the new year and of the month (kalends) of Janus: the feria had an augural character as Romans believed the beginning of anything was an omen for the whole. Thus on that day it was customary to exchange cheerful words of good wishes.

For the same reason everybody devoted a short time to his usual business, exchanged dates, figs and honey as a token of well wishing and made gifts of coins called strenae. Cakes made of spelt (far) and salt were offered to the god and burnt on the altar. Ovid states that in most ancient times there were no animal sacrifices and gods were propitiated with offerings of spelt and pure salt.

This libum was named ianual and it was probably correspondent to the summanal offered the day before the Summer solstice to god Summanus, which however was sweet being made with flour, honey and milk.

Isimud is featured in the legend of “Inanna and Enki” in which he is the one who greets Inanna upon her arrival to the E-Abzu temple in Eridu. He also is the one who informs Enki that the mes have been stolen. In the myth, Isimud also serves as a messenger, telling Inanna to return the mes to Enki or face the consequences.

In the legend, Isimud plays a similar role to Ninshubur, Inanna’s sukkal. Ninshubur (also known as Ninshubar, Nincubura or Ninšubur) was the sukkal or second-in-command of the goddess Inanna in Sumerian mythology.

Ninshubur, however, was not merely Inanna’s servant. She was also a goddess in her own right and her name can be translated from ancient Sumerian as “Queen of the East.” Much like Iris or Hermes in later Greek mythology, Ninshubur served as a messenger to the other gods.

Ninshubur accompanied Inanna as a vassal and friend throughout Inanna’s many exploits. She helped Inanna fight Enki’s demons after Inanna’s theft of the sacred me. Later, when Inanna became trapped in the Underworld, it was Ninshubur who pleaded with Enki for her mistress’s release.

Ancient Sumerian calcite-alabaster figurine of a male worshipper from sometime between 2500 B.C. and 2250 B.C. The inscription on his right arm states that he is praying to Ninshubur. In the same way that Inanna was associated with the planet Venus, Ninshubur was associated with Mercury, possibly because Venus and Mercury appear together in the sky.

Ninshubur was an important figure in ancient Sumerian mythology and she played an integral role in several myths involving her mistress, the goddess, Inanna. In the Sumerian myth of “Inanna and Enki,” Ninshubur is described as the one who rescues Inanna from the monsters that Enki has sent after her. In this myth, Ninshubur plays a similar role to Isimud, who acts as Enki’s messenger to Inanna.

In the Sumerian myth of Inanna’s descent into the Netherworld, Ninshubur is described as the one who pleads with all of the gods in an effort to persuade them to rescue Inanna from the Netherworld.

In later Akkadian mythology, Ninshubur was syncretized with the male messenger deity Papsukkal, the messenger god in the Akkadian pantheon. He is identified in late Akkadian texts and is known chiefly from the Hellenistic period. His consort is Amasagnul, an Akkadian fertility goddess, and he acts as both messenger and gatekeeper for the rest of the pantheon.

A sanctuary, the E-akkil is identified from the Mesopotamian site of Mkish. Papsukkal was syncretized with Ninshubur, the messenger of the goddess Inanna. Papsukkal was the regent of the tenth month in the Babylonian calendar.

Mercury is a major Roman god, being one of the Dii Consentes within the ancient Roman pantheon. He is the patron god of financial gain, commerce, eloquence (and thus poetry), messages/communication (including divination), travelers, boundaries, luck, trickery and thieves; he is also the guide of souls to the underworld. He was considered the son of Maia and Jupiter in Roman mythology.

His name is possibly related to the Latin word merx (“merchandise”; cf. merchant, commerce, etc.), mercari (to trade), and merces (wages); another possible connection is the Proto-Indo-European root merĝ- for “boundary, border” (cf. Old English “mearc”, Old Norse “mark” and Latin “margō”) and Greek οὖρος (by analogy of Arctūrus), as the “keeper of boundaries,” referring to his role as bridge between the upper and lower worlds.

In his earliest forms, he appears to have been related to the Etruscan deity Turms; both gods share characteristics with the Greek god Hermes. He is often depicted holding the caduceus in his left hand. Similar to his Greek equivalent (Hermes) he was awarded the caduceus by Apollo who handed him a magic wand, which later turned into the caduceus.

Mercury rules over Wednesday. In Romance languages, the word for Wednesday is often similar to Mercury (miercuri in Romanian, mercredi in French, miercoles in Spanish and mercoledì in Italian). Uranus is also associated with Wednesday, alongside Mercury (since Uranus is in the higher octave of Mercury).

The name Wednesday continues Middle English Wednesdei. The name is a calque of the Latin dies Mercurii “day of Mercury”, reflecting the fact that the Germanic god Woden (Wodanaz or Odin) during the Roman era was interpreted as “Germanic Mercury”.

Old English still had wōdnesdæg, which would be continued as *Wodnesday (but Old Frisian has an attested wednesdei). By the early 13th century, the i-mutated form was introduced unetymologically.

The development

Enlil (“Lord of the Storm”) is the god of wind, air, earth, and storms. It was the name of a chief deity listed and written about in Mesopotamian religion. In Sumerian religion, Ninlil (“lady of the open field” or “Lady of the Wind”), also called Sud, in Assyrian called Mulliltu, is the consort goddess of Enlil.

Her parentage is variously described. Most commonly she is called the daughter of Haia (god of stores) and Nunbarsegunu (or Ninshebargunnu [a goddess of barley] or Nisaba). Another Akkadian source says she is the daughter of Anu (a.k.a. An) and Antu (Sumerian Ki). Other sources call her a daughter of Anu and Nammu.

She lived in Dilmun with her family. Impregnated by her husband Enlil, who lie with her by the water, she conceived a boy, Nanna/Suen, the future moon god. As punishment Enlil was dispatched to the underworld kingdom of Ereshkigal, where Ninlil joined him.

Enlil impregnated her disguised as the gatekeeper, where upon she gave birth to their son Nergal, god of death. In a similar manner she conceived the underworld god Ninazu when Enlil impregnated her disguised as the man of the river of the nether world, a man-devouring river.

Later Enlil disguised himself as the man of the boat, impregnating her with a fourth deity Enbilulu, god of rivers and canals. All of these act as substitutes for Nanna/Suen to ascend. In some texts Ninlil is also the mother of Ninurta, the heroic god who slew Asag the demon with his mace, Sharur.

After her death, she became the goddess of the wind, like Enlil. She may be the Goddess of the South Wind referred to in the story of Adapa, as her husband Enlil was associated with northerly winter storms. As “Lady Wind” she may be associated with the figure of the Akkadian demon “Lil-itu”, thought to have been the origin of the Hebrew Lilith legend.

Sin or Nanna (Sumerian: DŠEŠ.KI, DNANNA) was the god of the moon in the Mesopotamian mythology of Akkad, Assyria and Babylonia. Nanna is a Sumerian deity, the son of Enlil and Ninlil, and became identified with Semitic Sin. The original meaning of the name Nanna is unknown. He was also the father of Ishkur.

The earliest spelling found in Ur and Uruk is DLAK.NA (where NA is to be understood as a phonetic complement). The name of Ur, spelled LAK-32.UNUGKI=URIMKI, is itself derived from the theonym, and means “the abode (UNUG) of Nanna (LAK)”.

The pre-classical sign LAK-32 later collapses with ŠEŠ (the ideogram for “brother”), and the classical Sumerian spelling is DŠEŠ.KI, with the phonetic reading na-an-na. The technical term for the crescent moon could also refer to the deity, DU.SAKAR. Later, the name is spelled logographically as DNANNA.

The Semitic moon god Su’en/Sin is in origin a separate deity from Sumerian Nanna, but from the Akkadian Empire period the two undergo syncretization and are identified. The occasional Assyrian spelling of DNANNA-ar DSu’en-e is due to association with Akkadian na-an-na-ru “illuminator, lamp”, an epitheton of the moon god. The name of the Assyrian moon god Su’en/Sîn is usually spelled as DEN.ZU, or simply with the numeral 30, DXXX.

He is commonly designated as En-zu, which means “lord of wisdom”. During the period (c.2600-2400 BC) that Ur exercised a large measure of supremacy over the Euphrates valley, Sin was naturally regarded as the head of the pantheon.

It is to this period that we must trace such designations of Sin as “father of the gods”, “chief of the gods”, “creator of all things”, and the like. The “wisdom” personified by the moon-god is likewise an expression of the science of astronomy or the practice of astrology, in which the observation of the moon’s phases is an important factor.

His wife was Ningal (“Great Lady”), who bore him Utu/Shamash (“Sun”) and Inanna/Ishtar (the goddess of the planet Venus). The tendency to centralize the powers of the universe leads to the establishment of the doctrine of a triad consisting of Sin/Nanna and his children.

Sin had a beard made of lapis lazuli and rode on a winged bull. The bull was one of his symbols, through his father, Enlil, “Bull of Heaven”, along with the crescent and the tripod (which may be a lamp-stand). On cylinder seals, he is represented as an old man with a flowing beard and the crescent symbol.

In the astral-theological system he is represented by the number 30 and the moon. This number probably refers to the average number of days (correctly around 29.53) in a lunar month, as measured between successive new moons.

An important Sumerian text (“Enlil and Ninlil”) tells of the descent of Enlil and Ninlil, pregnant with Nanna/Sin, into the underworld. There, three “substitutions” are given to allow the ascent of Nanna/Sin. The story shows some similarities to the text known as “The Descent of Inanna”.

Shamash (Akkadian: Šamaš dUD) was the solar deity in ancient Semitic religion, corresponding to the Sumerian god Utu. Shamash was also the god of justice in Babylonia and Assyria.

Both in early and in late inscriptions Shamash is designated as the “offspring of Nannar”; i.e. of the Moon-god, and in an enumeration of the pantheon, Sin generally takes precedence of Shamash. The consort of Shamash was known as Aya. She is, however, rarely mentioned in the inscriptions except in combination with Shamash. She developed from the Sumerian goddess Sherida, consort of Utu.

Sherida is one of the oldest Mesopotamian gods. Attested in inscriptions from pre-Sargonic times her name (as “Aya”) was a popular personal name during the Ur III period (21st-20th century BCE), making her among the oldest Semitic deities known in the region.

As the Sumerian pantheon formalized, Utu became the primary sun god, and Sherida was syncretized into a subordinate role as an aspect of the sun alongside other less powerful solar deities (c.f. Ninurta) and took on the role of Utu’s consort.

When the Semitic Akkadians moved into Mesopotamia, their pantheon became syncretized to the Sumerian. Inanna to Ishtar, Nanna to Sin, Utu to Shamash, etc. The minor Mesopotamian sun goddess Aya became syncretized into Sherida during this process.

Aya is Akkadian for “dawn”, and by the Akkadian period she was firmly associated with the rising sun and with sexual love and youth. The Babylonians sometimes referred to her as kallatu (the bride), and as such she was known as the wife of Shamash. In fact, she was worshiped as part of a separate-but-attached cult in Shamash’s e-babbar temples in Larsa and Sippar.

By the Neo-Babylonian period at the latest (and possibly much earlier), Shamash and Aya were associated with a practice known as Hasadu, which is loosely translated as a “sacred marriage.” A room would be set aside with a bed, and on certain occasions the temple statues of Shamash and Aya would be brought together and laid on the bed to ceremonially renew their vows.

According to the 1911 edition of the Encyclopædia Britannica the Shamash cults at Sippar and Larsa so overshadowed local Sun-deities elsewhere as to lead to an absorption of the minor deities by the predominating one, in the systematized pantheon these minor Sun-gods become attendants that do his service. In the wake of such syncretism Shamash was usually viewed as the Sun-god in general.

Such are Bunene, spoken of as his chariot driver and whose consort is Atgi-makh, Kettu (“justice”) and Mesharu (“right”), who were then introduced as attendants of Shamash. Other Sun-deities such as Ninurta and Nergal, the patron deities of other important centers, retained their independent existences as certain phases of the Sun, with Ninurta becoming the Sun-god of the morning and spring time and Nergal the Sun-god of the noon and the summer solstice.

Together with Nannar–Sin and Ishtar, Shamash completes another triad by the side of Anu, Enlil and Ea. The three powers Sin, Shamash and Ishtar symbolized three great forces of nature: the Moon, the Sun, and the life-giving force of the earth, respectively.

At times instead of Ishtar we find Adad, the storm-god, associated with Sin and Shamash, and it may be that these two sets of triads represent the doctrines of two different schools of theological thought in Babylonia that were subsequently harmonized by the recognition of a group consisting of all four deities.

Another reference to Shamash is the Babylonian Epic of Gilgamesh. When Gilgamesh and Enkidu travel to slay Humbaba, each morning they pray and make libation to shamash in the direction of the rising Sun for safe travels.

Gilgamesh receives dreams from Shamash, which Enkidu then interprets, and at their battle with Humbaba, it is Shamash’s favor for Gilgamesh that enables them to defeat the monster. Shamash gifted to the hero Gilgamesh three weapons (the axe of mighty heroes, a great sword with a blade that weighs six score pounds and a hilt of thirty pounds and the bow of Anshan).

The attribute most commonly associated with Shamash is justice. Just as the Sun disperses darkness, so Shamash brings wrong and injustice to light. Several centuries before Hammurabi, Ur-Engur of the Ur dynasty (c. 2600 BC) declared that he rendered decisions “according to the just laws of Shamash.”

It was a logical consequence of this conception of the Sun-god that he was regarded also as the one who released the sufferer from the grasp of the demons. The sick man, therefore, appeals to Shamash as the god who can be depended upon to help those who are suffering unjustly.

Shamash is frequently associated with the lion, both in mythology and artistic depictions. In the ancient Canaanite religion, a “son of Baal Shamash”, is known for slaying a lion (the son himself possibly an aspect of the god), and Shamash himself is depicted as a lion in religious iconography.

In Assyro-Babylonian ecclesiastical art the great lion-headed colossi serving as guardians to the temples and palaces seem to symbolise Nergal, just as the bull-headed colossi probably typify Ninurta.

Over time Nergal developed from a war god to a god of the underworld. In the mythology, this occurred when Enlil and Ninlil gave him the underworld. In this capacity he has associated with him a goddess Allatu or Ereshkigal, though at one time Allatu may have functioned as the sole mistress of Aralu, ruling in her own person. In some texts the god Ninazu is the son of Nergal and Allatu/Ereshkigal.

In the religion of ancient Babylon, Tiamat is a primordial goddess of the salt sea, mating with Abzû, the god of fresh water, to produce younger gods. She is the symbol of the chaos of primordial creation. Depicted as a woman, she represents the beauty of the feminine, depicted as the glistening one. Some sources identify her with images of a sea serpent or dragon.

It is suggested that there are two parts to the Tiamat mythos, the first in which Tiamat is a creator goddess, through a “Sacred marriage” between salt and fresh water, peacefully creating the cosmos through successive generations. In the second “Chaoskampf” Tiamat is considered the monstrous embodiment of primordial chaos.

Tiamat possessed the Tablet of Destinies and in the primordial battle she gave them to Kingu, the deity she had chosen as her lover and the leader of her host, and who was also one of her children.

The deities gathered in terror, but Anu, replaced later, first by Enlil and, then by Ninurta, and then, in the late version which has survived after the First Dynasty of Babylon, by Marduk, the son of Ea.

First extracting a promise that he would be revered as “king of the gods”, overcame her, armed with the arrows of the winds, a net, a club, and an invincible spear.

Akitu or Akitum (Sumerian: ezen á.ki.tum, akiti-šekinku, á.ki.ti.še.gur.ku, lit. “the barley-cutting”, akiti-šununum, lit. “barley-sowing”; Akkadian: akitu or rêš-šattim, “head of the year”) was a spring festival in ancient Mesopotamia.

The name is from the Sumerian for “barley”, originally marking two festivals celebrating the beginning of each of the two half-years of the Sumerian calendar, marking the sowing of barley in autumn and the cutting of barley in spring. In Babylonian religion it came to be dedicated to Marduk’s victory over Tiamat.

In Mesopotamian religion, Ninurta (“lord of barley”) was a god of law, scribes, farming, and hunting. In Lagash he was identified with the city god Ningirsu. In the early days of Assyriology, the name was often transliterated Ninib or Ninip and he was sometimes analyzed as a solar deity.

Ninurta often appears holding a bow and arrow, a sickle sword, or a mace; the mace, named Sharur, is capable of speech and can take the form of a winged lion, possibly representing an archetype for the later Shedu.

In Nippur, Ninurta was worshiped as part of a triad of deities including his father, Enlil and his mother, Ninlil. In variant mythology, his mother is said to be the harvest goddess Ninhursag. The consort of Ninurta was Ugallu in Nippur and Bau when he was called Ningirsu.

In another legend, Ninurta battles a birdlike monster called Imdugud or Anzû; a Babylonian version relates how the monster steals the Tablet of Destinies—believed to contain the details of fate and the future—from Enlil. Ninurta slays each of the monsters later known as the “Slain Heroes”.

Eventually, Ninurta kills Anzû and returns the Tablet of Destinies to his father Enlil. There are many parallels with both and the story of Marduk, who slew Tiamat and delivered the Tablets of Destiny from Kingu to his father Enki.

Hadad, Adad, Haddad (Akkadian) or Iškur (Sumerian) was the storm and rain god in the Northwest Semitic and ancient Mesopotamian religions. It was attested in Ebla as “Hadda” in c. 2500 BC. From the Levant, Hadad was introduced to Mesopotamia, where he became known as the Akkadian or Assyrian-Babylonian god Adad by the Amorites.

Adad and Iškur are usually written with the logogram dIM. Hadad was also called “Pidar”, “Rapiu”, “Baal-Zephon”, or often simply Baʿal (Lord), but this title was also used for other gods. The bull was the symbolic animal of Hadad. He appeared bearded, often holding a club and thunderbolt while wearing a bull-horned headdress.

Hadad was equated with the Indo-European Nasite Hittite storm-god Teshub; the Egyptian god Set; the Rigvedic god Indra; the Greek god Zeus; the Roman god Jupiter, as Jupiter Dolichenus.

The Sun goddess of Arinna is the chief goddess and wife of the weather god Tarḫunna in Hittite mythology. She protected the Hittite kingdom and was called the “Queen of all lands.” Her cult centre was the sacred city of Arinna. Tarḫunna or Tarḫuna was the Hittite weather god. He was also referred to as the “Weather god of Heaven” or the “Lord of the Land of Hatti”.

As weather god, Tarḫunna was responsible for the various manifestations of the weather, especially thunder, lightening, rain, clouds, and storms. He ruled over the heavens and the mountains. Thus it was Tarḫunna who decided whether there would be fertile fields and good harvests, or drought and famine and he was treated by the Hittites as the ruler of the gods.

Tarḫunna legitimised the position of the Hittite king, who ruled the land of Hatti in the name of the gods. He watched over the kingdom and the other institutions of the state, but also borders and roads.

As a result of his identification with the Hurrian god Teššup, Tarḫunna is also the partner of Ḫepat (who is syncretised with the Sun goddess of Arinna) and the father of the god Šarruma and the goddesses Allanzu and Kunzišalli.

The god had cognates in most other ancient Anatolian languages. In Hattian, he was called Taru; in Luwian, Tarḫunz (Cuneiform: Tarḫu(wa)nt(a)-, Hieroglyphic: DEUS TONITRUS); in Palaic, Zaparwa; in Lycian, Trqqas/Trqqiz; and in Carian, Trquδe. In the wider Mesopotamian sphere, he was associated with Hadad and Teššup.

The Luwian god Tarḫunz worshipped by the Iron Age Neo-Hittite states was closely related to Tarḫunna, Personal names referring to Tarḫunz, like “Trokondas”, are attested into Roman times.

The Sun goddess of Arinna was originally of Hattian origin and was worshipped by the Hattians at Eštan. The name Ištanu is the Hittite form of the Hattian name Eštan and refers to the Sun goddess of Arinna. One of her Hattian epithets was Wurunšemu (“Mother of the land”).

Earlier scholarship understood Ištanu as the name of the male Sun god of the Heavens, but more recent scholarship has held that the name is only used to refer to the Sun goddess of Arinna. Volker Haas (de), however, still distinguishes between a male Ištanu representing the day-star and a female Wurunšemu who is the Sun goddess of Arinna and spends her nights in the underworld.

From the Hittite Old Kingdom, the Sun goddess of Arinna legitimised the authority of the king, in conjunction with the weather god Tarḫunna. The land belonged to the two deities and the established the king, who would refer to the Sun goddess as “Mother”.

The Hittite Sun Goddess of Arinna identified with Hurrian Goddess Hebat (Eba, Eva). Ḫepat, also transcribed, Khepat, was the mother goddess of the Hurrians, known as “the mother of all living”. She is also a Queen of the deities.

It is thought that Hebat may have had a Southern Mesopotamian origin, being the deification of Kubaba, the founder and first ruler of the Third Dynasty of Kish. In the Hurrian language Ḫepa is the most likely pronunciation of the name of the goddess.

In modern literature the sound /h/ in cuneiform sometimes is transliterated as kh. The name may be transliterated in different versions – Khepat with the feminine ending -t is primarily the Syrian and Ugaritic version.

Hebat is married to Teshub and is the mother of Sarruma and Alanzu, as well mother-in-law of the daughter of the dragon Illuyanka. The mother goddess is likely to have had a later counterpart in the Phrygian goddess Cybele.

Teshub (also written Teshup or Tešup; cuneiform dIM; hieroglyphic Luwian (DEUS) TONITRUS, read as Tarhunzas) was the Hurrian god of sky and storm. Taru was the name of a similar Hattic Storm God, whose mythology and worship as a primary deity continued and evolved through descendant Luwian and Hittite cultures.

In these two, Taru was known as Tarhun / Tarhunt- / Tarhuwant- / Tarhunta, names derived from the Anatolian root *tarh “to defeat, conquer”. Taru/Tarhun/Tarhunt was ultimately assimilated into and identified with the Hurrian Teshub around the time of the religious reforms of Muwatalli II, ruler of the Hittite New Kingdom in the early 13th century BCE.

Jupiter is associated with Thursday, and in Romance languages, the name for Thursday often comes from Jupiter (e.g., joi in Romanian, jeudi in French, jueves in Spanish, and giovedì in Italian). In Norse mythology, Thor is a hammer-wielding god associated with thunder, lightning, storms, oak trees, strength, the protection of mankind and also hallowing and fertility.

The cognate deity in wider Germanic mythology and paganism was known in Old English as Þunor and in Old High German as Donar (runic þonar), stemming from a Common Germanic *Þunraz (meaning “thunder”).

These reforms can generally be categorized as an official incorporation of Hurrian deities into the Hittite pantheon, with a smaller number of important Hurrian gods (like Teshub) being explicitly identified with preexisting major Hittite deities (like Taru). Teshub reappears in the post-Hurrian cultural successor kingdom of Urartu as Tesheba, one of their chief gods; in Urartian art he is depicted standing on a bull.

The Hurrian myth of Teshub’s origin—he was conceived when the god Kumarbi bit off and swallowed his father Anu’s genitals, similarly to the Greek story of Uranus, Cronus, and Zeus, which is recounted in Hesiod’s Theogony. Teshub’s brothers are Aranzah (personification of the river Tigris), Ullikummi (stone giant) and Tashmishu.

In the Hurrian schema, Teshub was paired with Hebat the mother goddess; in the Hittite, with the sun goddess Arinniti of Arinna—a cultus of great antiquity which has similarities with the venerated bulls and mothers at Çatalhöyük in the Neolithic era. His son was called Sarruma, the mountain god.

Teshub is depicted holding a triple thunderbolt and a weapon, usually an axe (often double-headed) or mace. The sacred bull common throughout Anatolia was his signature animal, represented by his horned crown or by his steeds Seri and Hurri, who drew his chariot or carried him on their backs.

According to Hittite myths, one of Teshub’s greatest acts was the slaying of the dragon Illuyanka. Myths also exist of his conflict with the sea creature (possibly a snake or serpent) Hedammu.

Puruli (EZEN Puruliyas) was a Hattian spring festival, held at Nerik, dedicated to the earth goddess Hannahanna (Hebat), who is married to a new king. The central ritual of the Puruli festival is dedicated to the destruction of the dragon Illuyanka by the storm god Teshub. The corresponding Assyrian festival is the Akitu of the Enuma Elish. Also compared are the Canaanite Poem of Baal and Psalms 93 and 29.

In addition to the Sun goddess of Arinna, the Hittites also worshipped the Sun goddess of the Earth and the Sun god of Heaven, a Hittite solar deity. He was the second-most worshipped solar deity of the Hittites, after the Sun goddess of Arinna. The Sun god of Heaven was identified with the Hurrian solar deity, Šimige.

From the time of Tudḫaliya III, the Sun god of Heaven was the protector of the Hittite king, indicated by a winged solar disc on the royal seals, and was the god of the kingdom par excellence. From the time of Suppiluliuma I (and probably earlier), the Sun god of Heaven played an important role as the foremost oath god in interstate treaties.

The Sun goddess of the Earth (Hittite: taknaš dUTU, Luwian: tiyamaššiš Tiwaz) was the Hittite goddess of the underworld. The Sun goddess of the Earth, as a personification of the chthonic aspects of the Sun, had the task of opening the doors to the Underworld. She was also the source of all evil, impurity, and sickness on Earth.

In Hittite texts she is referred to as the “Queen of the Underworld” and possesses a palace with a vizier and servants. Her Hurrian equivalent was Allani and her Sumero-Akkadian equivalent was Ereshkigal, both of which had a marked influence on the Hittite goddess from an early date. In the Neo-Hittite period, the Hattian underworld god, Lelwani was also syncretised with her.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“Liberty, Equality, Fraternity”

Posted by Fredsvenn on May 29, 2017

A story about the feminine and the masculine powers

The Sun god that became Mars-Apollo-Pluto (Mars-Sky- Sun) – Pluto is also associated with Tuesday, alongside Mars.

The Sun goddess that became Venus-Neptune (Venus-Earth-Moon) – Neptune also represents the day of Friday, alongside Venus.

In the astral theology of Babylonia and Assyria, Anu, Enlil, and Ea became the three zones of the ecliptic, the northern, middle and southern zone respectively.

An equinox is the moment in which the plane of Earth’s equator passes through the center of the Sun, which occurs twice each year, around 20 March and 23 September.

The Equinoxes – Aries-Pisces / Libra-Virgo

Aries (meaning “ram”) is the first astrological sign in the zodiac, spanning the first 30 degrees of celestial longitude (0°≤ λ <30°). Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign mostly between March 21 and April 19 each year.

The symbol of the ram is based on the Chrysomallus, the flying ram that provided the Golden Fleece. The fleece is a symbol of authority and kingship.

Libra is the seventh astrological sign in the Zodiac. It spans the 180–210th degree of the zodiac, between 180 and 207.25 degree of celestial longitude. Under the tropical zodiac, Sun transits this area on average between (northern autumnal equinox) September 23 and October 22, and under the sidereal zodiac, the sun currently transits the constellation of Libra from approximately October 16 to November 17.

The symbol of the scales is based on the Scales of Justice held by Themis, the Greek personification of divine law and custom. She became the inspiration for modern depictions of Lady Justice. The ruling planet of Libra is Venus.

The center of the world

Ekur (É.KUR) is a Sumerian term meaning “mountain house”. It is the assembly of the gods in the Garden of the gods, parallel in Greek mythology to Mount Olympus and was the most revered and sacred building of ancient Sumer.

In mythology, the Ekur was the centre of the earth and location where heaven and earth were united. It is also known as Duranki and one of its structures is known as the Kiur (“great place”).

Enamtila, a Sumerian term meaning “house of life” or possibly “house of creation”, has also been suggested by Piotr Michalowski to be a part of the Ekur.

A hymn to Nanna illustrates the close relationship between temples, houses and mountains. “In your house on high, in your beloved house, I will come to live, O Nanna, up above in your cedar perfumed mountain”.

The Ekur was seen as a place of judgement and the place from which Enlil’s divine laws are issued. The ethics and moral values of the site are extolled in myths, which Samuel Noah Kramer suggested would have made it the most ethically-oriented in the entire ancient Near East.

Its rituals are also described as: “banquets and feasts are celebrated from sunrise to sunset” with “festivals, overflowing with milk and cream, are alluring of plan and full of rejoicing”.

The priests of the Ekur festivities are described with en being the high priest, lagar as his associate, mues the leader of incantations and prayers, and guda the priest responsible for decoration. Sacrifices and food offerings were brought by the king, described as “faithful shepherd” or “noble farmer”.

An omphalos is a religious stone artifact, or baetylus. In Greek, the word omphalos means “navel”. In Greek lore, Zeus sent two eagles across the world to meet at its center, the “navel” of the world.

The omphalos was not only an object of Hellenic religious symbolism and world centrality; it was also considered an object of power. Its symbolic references included the uterus, the phallus, and a cup of red wine representing royal blood lines.

Yoni the term ‘yoni’ in Sanskrit means ‘a place of origin’ in general. Brahma-yoni, for example, is Brahmn or the Absolute as the source of creation, representing the goddess Shakti in Hinduism.

Within Shaivism, the sect dedicated to the god Shiva, the yoni symbolises his consort. “Among the Hindus, ShivLing is worshipped as a symbol of the God Shiva” representing him the supreme, formless and omnipresent God.

The golden age

The term Golden Age comes from Greek mythology, particularly the Works and Days of Hesiod, and is part of the description of temporal decline of the state of peoples through five Ages, Gold being the first.

Those living in the first Age were ruled by Kronos, after the finish of the first age was the Silver, then the Bronze, after this the Heroic age, with the fifth and current age being Iron.

By extension “Golden Age” denotes a period of primordial peace, harmony, stability, and prosperity. During this age peace and harmony prevailed, people did not have to work to feed themselves, for the earth provided food in abundance.

They lived to a very old age with a youthful appearance, eventually dying peacefully, with spirits living on as “guardians”. Plato in Cratylus recounts the golden race of humans who came first. He clarifies that Hesiod did not mean literally made of gold, but good and noble.

There are analogous concepts in the religious and philosophical traditions of the South Asian subcontinent. For example, the Vedic or ancient Hindu culture saw history as cyclical, composed of yugas with alternating Dark and Golden Ages.

The Kali yuga (Iron Age), Dwapara yuga (Bronze Age), Treta yuga (Silver Age) and Satya yuga (Golden Age) correspond to the four Greek ages. Similar beliefs occur in the ancient Middle East and throughout the ancient world, as well.

In classical Greek mythology the Golden Age was presided over by the leading Titan Cronus. In some version of the myth Astraea also ruled. She lived with men until the end of the Silver Age, but in the Bronze Age, when men became violent and greedy, fled to the stars, where she appears as the constellation Virgo, holding the scales of Justice, or Libra.

European pastoral literary tradition often depicted nymphs and shepherds as living a life of rustic innocence and peace, set in Arcadia, a region of Greece that was the abode and center of worship of their tutelary deity, goat-footed Pan, who dwelt among them.

Dingir is a Sumerian word for “god.” Its cuneiform sign is most commonly employed as the determinative for religious names and related concepts, in which case it is not pronounced and is conventionally transliterated as a superscript “D” as in e.g. DInanna.

The cuneiform sign by itself was originally an ideogram for the Sumerian word an (“sky” or “heaven”); its use was then extended to a logogram for the word diĝir (“god” or goddess) and the supreme deity of the Sumerian pantheon An, and a phonogram for the syllable /an/.

Akkadian took over all these uses and added to them a logographic reading for the native ilum and from that a syllabic reading of /il/. In Hittite orthography, the syllabic value of the sign was again only an.

The concept of “divinity” in Sumerian is closely associated with the heavens, as is evident from the fact that the cuneiform sign doubles as the ideogram for “sky”, and that its original shape is the picture of a star. The original association of “divinity” is thus with “bright” or “shining” hierophanies in the sky.

Anu (Akkadian: DAN, Anu‹m›; Sumerian: AN, from an “sky, heaven”) is the earliest attested sky-father deity. In Sumerian religion, he was also “King of the Gods”, “Lord of the Constellations, Spirits and Demons”, and “Supreme Ruler of the Kingdom of Heaven”, where Anu himself wandered the highest Heavenly Regions.

He was believed to have the power to judge those who had committed crimes, and to have created the stars as soldiers to destroy the wicked. His attribute was the Royal Tiara.

When Enlil rose to equal or surpass An in authority, the functions of the two deities came to some extent to overlap. An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara and Dumuzi.

Tammuz (Sumerian: Dumuzid (DUMU.ZI(D), “faithful or true son”) is a Sumerian god of food and vegetation. Recent discoveries reconfirm him as an annual life-death-rebirth deity.

The Levantine (“lord”) Adonis, who was drawn into the Greek pantheon, was considered by Joseph Campbell among others to be another counterpart of Tammuz. The Church of the Nativity in Bethlehem is built over a cave that was originally a shrine to Adonis-Tammuz.

Enmesarra, or Enmešarra, in Sumerian and Akkadian mythology is an underworld god of the law. Described as a Sun god, protector of flocks and vegetation, and therefore he has been equated with Nergal. On the other hand, he has been described as an ancestor of Enlil, and it has been claimed that Enlil slew him.

Over time Nergal developed from a war god to a god of the underworld. In the mythology, this occurred when Enlil and Ninlil gave him the underworld. In this capacity he has associated with him a goddess Allatu or Ereshkigal, though at one time Allatu may have functioned as the sole mistress of Aralu, ruling in her own person. In some texts the god Ninazu is the son of Nergal and Allatu/Ereshkigal.

Because he was a god of fire, the desert, and the Underworld and also a god from ancient paganism, later Christian writers sometimes identified Nergal as a demon and even identified him with Satan. According to Collin de Plancy and Johann Weyer, Nergal was depicted as the chief of Hell’s “secret police”, and worked as “an honorary spy in the service of Beelzebub”.

The Luwians originally worshipped the old Proto-Indo-European Sun god Tiwaz. The name of the Proto-Anatolian Sun god can be reconstructed as *Diuod-, which derives from the Proto-Indo-European word *dei- (“shine”, “glow”). This name is cognate with the Greek Zeus, Latin Jupiter, and Norse Tyr.

While Tiwaz (and the related Palaic god Tiyaz) retained a promenant role in the pantheon, the Hittite cognate deity, Šiwat (de) was largely eclipsed by the Sun goddess of Arinna, becoming a god of the day, especially the day of death.

The Sun goddess of Arinna is the chief goddess and wife of the weather god Tarḫunna in Hittite mythology. She protected the Hittite kingdom and was called the “Queen of all lands.” Her cult centre was the sacred city of Arinna. In addition to the Sun goddess of Arinna, the Hittites also worshipped the Sun goddess of the Earth and the Sun god of Heaven.

The Sun goddess of the Earth (Hittite: taknaš dUTU, Luwian: tiyamaššiš Tiwaz) was the Hittite goddess of the underworld. Her Hurrian equivalent was Allani (de) and her Sumerian/Akkadian equivalent was Ereshkigal, both of which had a marked influence on the Hittite goddess from an early date. In the Neo-Hittite period, the Hattian underworld god, Lelwani was also syncretised with her.

In Hittite texts she is referred to as the “Queen of the Underworld”. The Sun goddess of the Earth, as a personification of the chthonic aspects of the Sun, had the task of opening the doors to the Underworld. She was also the source of all evil, impurity, and sickness on Earth. She is mostly attested in curses, oaths, and purification rituals.

In the late Babylonian astral-theological system Nergal is related to the planet Mars. As a fiery god of destruction and war, Nergal doubtless seemed an appropriate choice for the red planet, and he was equated by the Greeks to the war-god Ares (Latin Mars)—hence the current name of the planet.

Amongst the Hurrians and later Hittites Nergal was known as Aplu, a name derived from the Akkadian Apal Enlil, (Apal being the construct state of Aplu) meaning “the son of Enlil”. Aplu may be related with Apaliunas who is considered to be the Hittite reflex of *Apeljōn, an early form of the name Apollo.

Aplu was a Hurrian deity of the plague — bringing it, or, if propitiated, protecting from it — and resembles Apollo Smintheus, “mouse-Apollo” Aplu, it is suggested, comes from the Akkadian Aplu Enlil, meaning “the son of Enlil”, a title that was given to the god Nergal, who was linked to Shamash, Babylonian god of the sun.

Utu (Akkadian rendition of Sumerian dUD “Sun”, Assyro-Babylonian Shamash “Sun”) is the Sun god in Sumerian mythology, the son of the moon god Nanna and the goddess Ningal. Utu is the god of the sun, justice, application of law, and the lord of truth.

Shamash (Akkadian: Šamaš dUD) was the solar deity in ancient Semitic religion, corresponding to the Sumerian god Utu. Shamash was also the god of justice in Babylonia and Assyria.

Dyēus is believed to have been the chief deity in the religious traditions of the prehistoric Proto-Indo-European societies. Part of a larger pantheon, he was the god of the daylit sky, and his position may have mirrored the position of the patriarch or monarch in society. In his aspect as a father god, his consort would have been Pltwih Méhter, “earth mother”.

This deity is not directly attested; rather, scholars have reconstructed this deity from the languages and cultures of later Indo-European peoples such as the Greeks, Latins, and Indo-Aryans.

According to this scholarly reconstruction, Dyeus was addressed as Dyeu Ph2ter, literally “sky father” or “shining father”, as reflected in Latin Iūpiter, Diēspiter, possibly Dis Pater and deus pater, Greek Zeu pater, Sanskrit Dyàuṣpítaḥ.

As the pantheons of the individual mythologies related to the Proto-Indo-European religion evolved, attributes of Dyeus seem to have been redistributed to other deities.

In Greek and Roman mythology, Dyeus remained the chief god; however, in Vedic mythology, the etymological continuant of Dyeus became a very abstract god, and his original attributes and dominance over other gods appear to have been transferred to gods such as Agni or Indra.

Rooted in the related but distinct Indo-European word *deiwos is the Latin word for deity, deus. The Latin word is also continued in English divine, “deity”, and the original Germanic word remains visible in “Tuesday” (“Day of Tīwaz”) and Old Norse tívar, which may be continued in the toponym Tiveden (“Wood of the Gods”, or of Týr).

Although some of the more iconic reflexes of Dyeus are storm deities, such as Zeus and Jupiter, this is thought to be a late development exclusive to mediterranean traditions, probably derived from syncretism with canaanite deities and Perkwunos.

The deity’s original domain was over the daylight sky, and indeed reflexes emphasise this connection to light: Istanu (Tiyaz) is a solar deity (though this name may actually refer to a female sun goddess), Helios is often referred to as the “eye of Zeus”, in Romanian paganism the Sun is similarly called “God’s eye” and in Indo-Iranian tradition Surya/Hvare-khshaeta is similarly associated with Ahura Mazda.

Even in Roman tradition, Jupiter often is only associated with diurnal lightning at most, while Summanus is a deity responsible for nocturnal lightning or storms as a whole.

The Luwians originally worshipped the old Proto-Indo-European Sun god Tiwaz. Tiwaz was the descendant of the male Sun god of the Indo-European religion, Dyeus. The name of the Proto-Anatolian Sun god can be reconstructed as *Diuod-, which derives from the Proto-Indo-European word *dei- (“shine”, “glow”).

In Bronze Age texts, Tiwaz is often referred to as “Father” (cuneiform Luwian: tatis Tiwaz) and once as “Great Tiwaz” (cuneiform Luwian: urazza- dUTU-az), and invoked along with the “Father gods” (cuneiform Luwian: tatinzi maššaninzi). His Bronze Age epithet, “Tiwaz of the Oath” (cuneiform Luwian: ḫirutalla- dUTU-az), indicates that he was an oath-god.

Ushas, Sanskrit for “dawn”, is a Vedic deity, and consequently a Hindu deity as well. Ushas is an exalted goddess in the Rig Veda but less prominent in post-Rigvedic texts. She is often spoken of in the plural, “the Dawns.”

She is portrayed as warding off evil spirits of the night, and as a beautifully adorned young woman riding in a golden chariot on her path across the sky. Due to her color she is often identified with the reddish cows, and both are released by Indra from the Vala cave at the beginning of time.

In one recent Hindu interpretation, Sri Aurobindo in his Secret of the Veda, described Ushas as “the medium of the awakening, the activity and the growth of the other gods.

She is the first condition of the Vedic realisation. By her increasing illumination the whole nature of man is clarified; through her [mankind] arrives at the Truth, through her he enjoys [Truth’s] beatitude.”

Sanskrit uṣas is an s-stem, i.e. the genitive case is uṣásas. Ushas is derived from the goddess *h₂ausos-, one of the most important goddesses of reconstructed Proto-Indo-European religion.

Hausos- is the personification of dawn as a beautiful young woman. Her name is reconstructed as Hausōs or Ausōs (PIE *h₂éwsōs, an s-stem), besides numerous epithets.

Her cognates in other Indo-European pantheons include the Greek goddess Eos, the Roman goddess Aurora, the Lithuanian goddess Austrine, and the English goddess Ēostre, whose name is probably the root of the modern English word “Easter.”

The name *héwsōs is derived from a root *h₂ews- “to shine”, thus translating to “the shining one”. Both the English word east and the Latin auster “south” are from a root cognate adjective *hews-t(e)ro-. Also cognate is aurum “gold”, from *hews-o-m.

Besides the name most amenable to reconstruction, *h₂éwsōs, a number of epithets of the dawn goddess may be reconstructed with some certainty. Among these is *wénh₁os (also an s-stem), whence Sanskrit vanas “loveliness; desire”, used of Uṣas in the Rigveda, and the Latin name Venus and the Norse Vanir.

The name indicates that the goddess was imagined as a beautiful nubile woman, who also had aspects of a love goddess. The love goddess aspect was separated from the personification of dawn in a number of traditions, including Roman Venus vs. Aurora, and Greek Aphrodite vs. Eos.

The name of Aphrodite may still preserve her role as a dawn goddess, etymologized as “she who shines from the foam [ocean]” (from aphros “foam” and deato “to shine”).

J.P. Mallory and Douglas Q. Adams (1997) have also proposed an etymology based on the connection with the Indo-European dawn goddess, from *h₂ebʰor- “very” and *dʰey- “to shine”. Other epithets include Erigone “early-born” in Greek.

The Italic goddess Mater Matuta “Mother Morning” has been connected to Aurora by Roman authors (Lucretius, Priscianus). Her festival, the Matralia, fell on 11 June, beginning at dawn.

The dawn goddess was also the goddess of spring, involved in the mythology of the Indo-European new year, where the dawn goddess is liberated from imprisonment by a god (reflected in the Rigveda as Indra, in Greek mythology as Dionysus and Cronus).

The abduction and imprisonment of the dawn goddess, and her liberation by a heroic god slaying the dragon who imprisons her, is a central myth of Indo-European religion, reflected in numerous traditions. Most notably, it is the central myth of the Rigveda, a collection of hymns surrounding the Soma rituals dedicated to Indra in the new year celebrations of the early Indo-Aryans.

Aya (or Aja) in Akkadian mythology was a mother goddess, consort of the sun god Shamash. She developed from the Sumerian goddess Sherida, consort of Utu.

Sherida is one of the oldest Mesopotamian gods, attested in inscriptions from pre-Sargonic times, her name (as “Aya”) was a popular personal name during the Ur III period (21st-20th century BCE), making her among the oldest Semitic deities known in the region.

As the Sumerian pantheon formalized, Utu became the primary sun god, and Sherida was syncretized into a subordinate role as an aspect of the sun alongside other less powerful solar deities (c.f. Ninurta) and took on the role of Utu’s consort.

When the Semitic Akkadians moved into Mesopotamia, their pantheon became syncretized to the Sumerian. Inanna to Ishtar, Nanna to Sin, Utu to Shamash, etc. The minor Mesopotamian sun goddess Aya became syncretized into Sherida during this process.

The goddess Aya in this aspect appears to have had wide currency among Semitic peoples, as she is mentioned in god-lists in Ugarit and shows up in personal names in the Bible (Gen 36:24, 2 Sam 3:7, 1 Chr 7:28).

Aya is Akkadian for “dawn”, and by the Akkadian period she was firmly associated with the rising sun and with sexual love and youth. The Babylonians sometimes referred to her as kallatu (the bride), and as such she was known as the wife of Shamash. In fact, she was worshiped as part of a separate-but-attached cult in Shamash’s e-babbar temples in Larsa and Sippar.

By the Neo-Babylonian period at the latest (and possibly much earlier), Shamash and Aya were associated with a practice known as Hasadu, which is loosely translated as a “sacred marriage.”

A room would be set aside with a bed, and on certain occasions the temple statues of Shamash and Aya would be brought together and laid on the bed to ceremonially renew their vows. This ceremony was also practiced by the cults of Marduk with Sarpanitum, Nabu with Tashmetum, and Anu with Antu.

Ishara (išḫara) is an ancient deity of unknown origin from northern modern Syria. She first appeared in Ebla and was incorporated to the Hurrian pantheon from which she found her way to the Hittite pantheon.

The etymology of Ishara is unknown. However, Ishara is the Hittite word for “treaty, binding promise”, also personified as a goddess of the oath. In Hurrian and Semitic traditions, Išḫara is a love goddess, often identified with Ishtar. In Alalah, her name was written with the Akkadogram IŠTAR plus a phonetic complement -ra, as IŠTAR-ra.

Variants of the name appear as Ašḫara (in a treaty of Naram-Sin of Akkad with Hita of Elam) and Ušḫara (in Ugarite texts). In Ebla, there were various logographic spellings involving the sign AMA “mother”.

Ishara is a pre-Hurrian and perhaps pre-Semitic deities, later incorporated into the Hurrian pantheon. From the Hurrian Pantheon, Ishara entered the Hittite pantheon and had her main shrine in Kizzuwatna.

“Ishara first appears in the pre-Sargonic texts from Ebla and then as a goddess of love in Old Akkadian potency-incantations (Biggs). Her main epithet was belet rame, lady of love, which was also applied to Ishtar.

In the Epic of Gilgamesh (Tablet II, col. v.28) it says: ‘For Ishara the bed is made’ and in Atra-hasis (I 301-304) she is called upon to bless the couple on the honeymoon.”

Ishara was also worshipped within the Hurrian pantheon. She was associated with the underworld. Her astrological embodiment is the constellation Scorpio and she is called the mother of the Sebitti (the Seven Stars).

While she was considered to belong to the entourage of Ishtar, she was invoked to heal the sick (Lebrun). As a goddess, Ishara could inflict severe bodily penalties to oathbreakers.

In this context, she came to be seen as a “goddess of medicine” whose pity was invoked in case of illness. There was even a verb, isharis- “to be afflicted by the illness of Ishara”.

Ama-gi is a Sumerian word. It has been translated as “freedom”, as well as “manumission”, “exemption from debts or obligations”, and “the restoration of persons and property to their original status” including the remission of debts. Other interpretations include a “reversion to a previous state” and release from debt, slavery, taxation or punishment.

The word originates from the noun ama “mother” (sometimes with the enclitic dative case marker ar), and the present participle gi4 “return, restore, put back”, thus literally meaning “returning to mother”.

Assyriologist Samuel Noah Kramer has identified it as the first known written reference to the concept of freedom. Referring to its literal meaning “return to the mother”, he wrote in 1963 that “we still do not know why this figure of speech came to be used for “freedom.””

The earliest known usage of the word was in the reforms of Urukagina. By the Third Dynasty of Ur, it was used as a legal term for the manumission of individuals. It is related to the Akkadian word anduraāru(m), meaning “freedom”, “exemption” and “release from (debt) slavery”.

*Mitra is the reconstructed Proto-Indo-Iranian name of an Indo-Iranian divinity from which the names and some characteristics of Rigvedic Mitrá and Avestan Mithra derive.

Both Vedic Mitra and Avestan Mithra derive from an Indo-Iranian common noun *mitra-, generally reconstructed to have meant “covenant, treaty, agreement, promise.”

This meaning is preserved in Avestan miθra “covenant.” In Sanskrit and modern Indo-Aryan languages, mitra means “friend,” one of the aspects of bonding and alliance.

In Zoroastrianism, Mithra is a member of the trinity of ahuras, protectors of asha/arta (Sanskrit ऋतम् ṛtaṃ “that which is properly/excellently joined; order, rule; truth” or “[that which is] right”.

Mithra’s standard appellation is “of wide pastures” suggesting omnipresence. Mithra is “truth-speaking, … with a thousand ears, … with ten thousand eyes, high, with full knowledge, strong, sleepless, and ever awake.”

As preserver of covenants, Mithra is also protector and keeper of all aspects of interpersonal relationships, such as friendship and love. Related to his position as protector of truth, Mithra is a judge (ratu), ensuring that individuals who break promises or are not righteous (artavan) are not admitted to paradise.

As also in Indo-Iranian tradition, Mithra is associated with (the divinity of) the sun but originally distinct from it. Mithra is closely associated with the feminine yazata Aredvi Sura Anahita, the hypostasis of knowledge.

In the Vedic religion, Ṛta is the principle of natural order which regulates and coordinates the operation of the universe and everything within it. In the hymns of the Vedas, Ṛta is described as that which is ultimately responsible for the proper functioning of the natural, moral and sacrificial orders.

Asha is the Avestan language term for a concept of cardinal importance to Zoroastrian theology and doctrine. Its Old Persian equivalent is arta-. In Middle Iranian languages the term appears as ard-.

In the moral sphere, aša/arta represents what has been called “the decisive confessional concept of Zoroastrianism.” The opposite of Avestan aša is druj, “lie.” The significance of the term is complex, with a highly nuanced range of meaning. It is commonly summarized in accord with its contextual implications of ‘truth’ and ‘right(eousness)’, ‘order’ and ‘right working’.

The word is also the proper name of the divinity Asha, the Amesha Spenta that is the hypostasis or “genius” of “Truth” or “Righteousness”. In the Younger Avesta, this figure is more commonly referred to as Asha Vahishta (Aša Vahišta, Arta Vahišta), “Best Truth”.

Maat or Ma’at refers to both the ancient Egyptian concepts of truth, balance, order, harmony, law, morality, and justice, and the personification of these concepts as a goddess regulating the stars, seasons, and the actions of both mortals and the deities, who set the order of the universe from chaos at the moment of creation.

Her ideological counterpart was Isfet, an ancient Egyptian term from Egyptian mythology meaning “injustice”, “chaos”, or “violence”; as a verb, “to do evil”, used in philosophy, which was built on a religious, social and political affected dualism.

Astraea, Astrea or Astria (“star-maiden” or “starry night”), in ancient Greek religion, was a daughter of Astraeus and Eos. She was the virgin goddess of innocence and purity and is always associated with the Greek goddess of justice, Dike (daughter of Zeus and Themis and the personification of just judgement).

Astraea, the celestial virgin, was the last of the immortals to live with humans during the Golden Age, one of the old Greek religion’s five deteriorating Ages of Man.

According to Ovid, Astraea abandoned the earth during the Iron Age. Fleeing from the new wickedness of humanity, she ascended to heaven to become the constellation Virgo. The nearby constellation Libra reflected her symbolic association with Dike, who in Latin culture as Justitia is said to preside over the constellation.

According to legend, Astraea will one day come back to Earth, bringing with her the return of the utopian Golden Age of which she was the ambassador.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Draco and Hydra

Posted by Fredsvenn on May 28, 2017

l

Draco constellation map.svg

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The Horned God – The Master and the Mistress of (the) Animals and the Underworld

Posted by Fredsvenn on May 28, 2017

The Beast (Greek: Θηρίον, Thērion) may refer to one of two beasts described in the Book of Revelation. The first beast comes “out of the sea” and is given authority and power by the dragon; the second beast comes “out of the earth”.

This first beast is initially mentioned in Revelation 11:7 as coming out of the abyss. His appearance is described in detail in Revelation 13:1-10, and some of the mystery behind his appearance is revealed in Revelation 17:7-18. The second beast comes from “out of the earth” and directs all peoples of the earth to worship the first beast.

The second beast is described in Revelation 13:11-18 and is also referred to as the false prophet. The two beasts are aligned with the dragon in opposition to God. They persecute the “saints” and those who do “not worship the image of the beast [of the sea]” and influence the kings of the earth to gather for the battle of Armageddon. The two beasts are defeated by Christ and are thrown into the lake of fire mentioned in Revelation 19:18-20.

Those who dwell on the Earth are deceived into making an image of the beast as a means to worship his authority. It is the lamb-horned beast who breathes life into the “image of the beast”, so that the image becomes alive and is able to speak.

It also declares death to anyone who does not worship the authority of the beast. Those who are killed for not conforming to the authority of the beast are blessed through the “first resurrection” that allows them to rule in Christ’s presence as priests during the one thousand-year reign.

The second death has no power over these individuals who were victorious over the beast by not being deceived, even though they lost their lives on Earth by his authority.

In Numerology, each of the 9 single digit numbers has a personality; a limited range of qualities and traits that makes it unique and recognizable. While the 6 is considered the most harmonious of all single-digit numbers, it is not without its flaws and upsets.

The most important influence of the 6 is its loving and caring nature. Properly nicknamed the motherhood number, it is all about sacrificing, caring, healing, protecting and teaching others. No family or community can function without the power of the 6 to keep them together and safe. She is the glue that keeps a family or community together.

666 (six hundred sixty-six) is called the “number of the Beast”(Greek: Arithmos tou Thēriou) in (most manuscripts of) chapter 13 of the Book of Revelation, of the New Testament, and also in popular culture. 666 is the sum of the first 36 natural numbers, and thus it is a triangular number.

The Beast from the sea also bears a name, but this name is not given anywhere in the book of Revelation. However, his name corresponds to a numerical value, that of the number 666 or 616.

This number is associated with that of a man. The “mark” can be identified by either the beast’s written name, or the numerical value of his name. Without this identification, one could not buy or sell.

The symbol of the scales is based on the Scales of Justice held by Themis, the Greek personification of divine law and custom. She became the inspiration for modern depictions of Lady Justice. The ruling planet of Libra is Venus.

According to the Romans in the First Century, Libra was a constellation they idolized. The moon was said to be in Libra when Rome was founded. Everything was balanced under this righteous sign.

The Roman writer Manilius once said that Libra was the sign “in which the seasons are balanced”. Both the hours of the day and the hours of the night match each other. Thus why the Romans put so much trust in the “balanced sign”.

The sign of Libra is symbolized by the griffin, griffon, or gryphon, a mythological creature with the head, wings and talons of an eagle and hind legs of a lion. Griffins are known for guarding treasure and priceless possessions. In antiquity it was a symbol of divine power and a guardian of the divine.

Because the lion was traditionally considered the king of the beasts and the eagle the king of birds, the griffin was thought to be an especially powerful and majestic creature. The griffin was also thought of as king of all creatures.

Going back to ancient Greek times, Libra the constellation between Virgo and Scorpio used to be over ruled by the constellation of Scorpio. They called the area the Latin word “chelae”, which translated to “the claws” which can help identify the individual stars that make up the full constellation of Libra, since it was so closely identified with the Scorpion constellation in the sky.

The Master of (the) Animals or Lord of the Animals is a motif in ancient art showing a human between and grasping two confronted animals. It is very widespread in the art of the Ancient Near East and Egypt. Many depictions use a female version of the widespread ancient motif of the male Master of Animals, showing a central figure with a human form grasping two animals, one to each side.

The figure is normally male, but not always, the animals may be realistic or fantastical, and the figure may have animal elements such as horns, or an animal upper body. Such figures are also often referred to as ‘Lord of the forest’* or ‘Lord of the mountain’.

The Greek god shown as “Master of Animals” is usually Apollo, the god of hunting. Shiva has the epithet Pashupati meaning the “Lord of cattle”, and these figures may derive from a Proto-Indo-European deity or archetype. Standard iconography pictured Nergal as a lion, and boundary-stone monuments symbolise him with a mace surmounted by the head of a lion.

In the late Babylonian astral-theological system Nergal is related to the planet Mars. As a fiery god of destruction and war, Nergal doubtless seemed an appropriate choice for the red planet, and he was equated by the Greeks to the war-god Ares (Latin Mars)—hence the current name of the planet.

Amongst the Hurrians and later Hittites Nergal was known as Aplu, a name derived from the Akkadian Apal Enlil, (Apal being the construct state of Aplu) meaning “the son of Enlil”. Aplu may be related with Apaliunas who is considered to be the Hittite reflex of *Apeljōn, an early form of the name Apollo.

Over time Nergal developed from a war god to a god of the underworld. In the mythology, this occurred when Enlil and Ninlil gave him the underworld. In this capacity he has associated with him a goddess Allatu or Ereshkigal, though at one time Allatu may have functioned as the sole mistress of Aralu, ruling in her own person. In some texts the god Ninazu is the son of Nergal and Allatu/Ereshkigal.

Because he was a god of fire, the desert, and the Underworld and also a god from ancient paganism, later Christian writers sometimes identified Nergal as a demon and even identified him with Satan. According to Collin de Plancy and Johann Weyer, Nergal was depicted as the chief of Hell’s “secret police”, and worked as “an honorary spy in the service of Beelzebub”.

They sometimes also have female equivalents, the so-called Mistress of the Animals. Potnia Theron (“The Mistress of the Animals”) is a term first used (once) by Homer (Iliad 21. 470) and often used to describe female divinities associated with animals. Homer’s mention of potnia theron is thought to refer to Artemis and Walter Burkert describes this mention as “a well established formula”.

Potnia Theron, a phrase used by Homer meaning “Mistress of the Animals” is used for early Greek depictions of goddesses, usually Artemis, holding animals. Homer refers to her as Artemis Agrotera, Potnia Theron: “Artemis of the wildland, Mistress of Animals”.

The Mark of the Beast is a symbol from Revelation 13:16, “a mark in their right hand, or in their foreheads”. The Classical Greek word charagma, translated as mark (of the beast) in Revelation 13:16 can also mean any mark engraved, imprinted, or branded; stamped money, document or coin.

Tau is the 19th letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 300. Tau was derived from the Phoenician letter taw Phoenician 𐤕. Letters that arose from tau include Roman T and Cyrillic Te (Т, т).

In Biblical times, the taw was put on men to distinguish those who lamented sin, although newer versions of the Bible have replaced the ancient term taw with mark (Ezekiel 9:4) or signature (Job 31:35).

In ancient times, tau was used as a symbol for life or resurrection, whereas the eighth letter of the Greek alphabet, theta, was considered the symbol of death. The symbolism of the cross was connected not only to the letter chi but also to tau, the equivalent of the last letter in the Phoenician and Old Hebrew alphabets, and which was originally cruciform in shape.

Tau is usually considered as the symbol of Franciscan orders due to St. Francis’ love for it, symbol of the redemption and of the Cross. Almost all Franciscan churches have painted a tau with two crossing arms, both with stigmata, the one of Jesus and the other of Francis; usually members of the Secular Franciscan Order wear a wooden τ in a string with three knots around the neck.

Dyēus is believed to have been the chief deity in the religious traditions of the prehistoric Proto-Indo-European societies. Part of a larger pantheon, he was the god of the daylit sky, and his position may have mirrored the position of the patriarch or monarch in society. In his aspect as a father god, his consort would have been Pltwih Méhter, “earth mother”.

Rooted in the related but distinct Indo-European word *deiwos is the Latin word for deity, deus. The Latin word is also continued in English divine, “deity”, and the original Germanic word remains visible in “Tuesday” (“Day of Tīwaz”) and Old Norse tívar, which may be continued in the toponym Tiveden (“Wood of the Gods”, or of Týr).

Although some of the more iconic reflexes of Dyeus are storm deities, such as Zeus and Jupiter, this is thought to be a late development exclusive to mediterranean traditions, probably derived from syncretism with canaanite deities and Perkwunos.

The deity’s original domain was over the daylight sky, and indeed reflexes emphasise this connection to light: Istanu (Tiyaz) is a solar deity (though this name may actually refer to a female sun goddess), Helios is often referred to as the “eye of Zeus”, in Romanian paganism the Sun is similarly called “God’s eye” and in Indo-Iranian tradition Surya/Hvare-khshaeta is similarly associated with Ahura Mazda.

Even in Roman tradition, Jupiter often is only associated with diurnal lightning at most, while Summanus is a deity responsible for nocturnal lightning or storms as a whole.

The Luwians originally worshipped the old Proto-Indo-European Sun god Tiwaz. The name of the Proto-Anatolian Sun god can be reconstructed as *Diuod-, which derives from the Proto-Indo-European word *dei- (“shine”, “glow”). This name is cognate with the Greek Zeus, Latin Jupiter, and Norse Tyr.

While Tiwaz (and the related Palaic god Tiyaz) retained a promenant role in the pantheon, the Hittite cognate deity, Šiwat (de) was largely eclipsed by the Sun goddess of Arinna, becoming a god of the day, especially the day of death.

The Sun goddess of Arinna is the chief goddess and wife of the weather god Tarḫunna in Hittite mythology. She protected the Hittite kingdom and was called the “Queen of all lands.” Her cult centre was the sacred city of Arinna. In addition to the Sun goddess of Arinna, the Hittites also worshipped the Sun goddess of the Earth and the Sun god of Heaven.

The Sun goddess of the Earth (Hittite: taknaš dUTU, Luwian: tiyamaššiš Tiwaz) was the Hittite goddess of the underworld. Her Hurrian equivalent was Allani (de) and her Sumerian/Akkadian equivalent was Ereshkigal, both of which had a marked influence on the Hittite goddess from an early date. In the Neo-Hittite period, the Hattian underworld god, Lelwani was also syncretised with her.

In Hittite texts she is referred to as the “Queen of the Underworld”. The Sun goddess of the Earth, as a personification of the chthonic aspects of the Sun, had the task of opening the doors to the Underworld. She was also the source of all evil, impurity, and sickness on Earth. She is mostly attested in curses, oaths, and purification rituals.

Ishara (išḫara) is an ancient deity of unknown origin from northern modern Syria. She first appeared in Ebla from the mid 3rd millennium. In Ebla, there were various logographic spellings involving the sign AMA “mother”.

Ishara is a pre-Hurrian and perhaps pre-Semitic deities, later incorporated into the Hurrian pantheon. In Hurrian and Semitic traditions, Išḫara is a love goddess, often identified with Ishtar / Inanna.

In Alalah, her name was written with the Akkadogram IŠTAR plus a phonetic complement -ra, as IŠTAR-ra. Variants of the name appear as Ašḫara (in a treaty of Naram-Sin of Akkad with Hita of Elam) and Ušḫara (in Ugarite texts).

From the Hurrian pantheon she found her way to the Hittite pantheon. Ishara is the Hittite word for “treaty, binding promise”, also personified as a goddess of the oath. She was associated with the underworld. Her astrological embodiment is the constellation Scorpio and she is called the mother of the Sebitti (the Seven Stars).

One of the most important goddesses of reconstructed Proto-Indo-European religion is the personification of dawn as a beautiful young woman. Her name is reconstructed as Hausōs or Ausōs (PIE *héwsōs, an s-stem), besides numerous epithets.

The dawn goddess was also the goddess of spring, involved in the mythology of the Indo-European new year, where the dawn goddess is liberated from imprisonment by a god.

AN / Nergal – Dyeus / Dis Pater – Pluto / Mars – Tyr

Number 6 Numerology

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

T for Tyr – S for the Sun – Tyr is a Sun god

Posted by Fredsvenn on May 26, 2017

Hieroglyphic Egyptian /Ṭ/ may be etymological */Ś/. The Egyptian hieroglyphic NṬR means “god”. Invoked as a plural (“nTrw”), all divine beings were intended, but the singular form is (“nTr”). T used to be a K and R used to be an L, so we could look for roots in those other languages like “NKL” and “NTR.”

Etymology of Deus

Letter S

S (named ess, plural esses) is the 19th letter in the Modern English alphabet and the ISO basic Latin alphabet. Northwest Semitic šîn represented a voiceless postalveolar fricative /ʃ/ (as in ‘ship’). It originated most likely as a pictogram of a tooth and represented the phoneme /ʃ/ via the acrophonic principle.

Greek did not have a /ʃ/ phoneme, so the derived Greek letter Sigma (Σ) came to represent the voiceless alveolar sibilant /s/. While the letter shape Σ continues Phoenician šîn, its name sigma and its position in the alphabet is taken from the letter samekh, while the shape of samekh but name and position of šîn is continued in the xi.

Within Greek, the name of sigma was influenced by its association with the Greek word σίζω (earlier *sigj-) “to hiss”. The original name of the letter “sigma” may have been san, but due to the complicated early history of the Greek epichoric alphabets, “san” came to be identified as a separate letter, Ϻ. Herodotus reports that “San” was the name given by the Dorians to the same letter called “Sigma” by the Ionians.

The Western Greek alphabet used in Cumae was adopted by the Etruscans and Latins in the 7th century BC, over the following centuries developing into a range of Old Italic alphabets including the Etruscan alphabet and the early Latin alphabet.

In Etruscan, the value /s/ of Greek sigma (𐌔) was maintained, while san (𐌑) represented a separate phoneme, most likely /ʃ/ (transliterated as ś). The early Latin alphabet adopted sigma, but not san, as Old Latin did not have a /ʃ/ phoneme.

The shape of Latin S arises from Greek Σ by dropping one out of the four strokes of that letter. The (angular) S-shape composed of three strokes existed as a variant of the four-stroke letter Σ already in the epigraphy in Western Greek alphabets, and the three and four strokes variants existed alongside one another in the classical Etruscan alphabet. In other Italic alphabets (Venetic, Lepontic), the letter could be represented as a zig-zagging line of any number between three and six strokes.

The familiar S-shape with three strokes is present in the earliest Latin inscriptions of the 6th century BC (Duenos Inscription, Praeneste fibula, but with four strokes on the Garigliano Bowl) rather than three. The familiar rounded S-shape is present regularly in the Old Latin inscriptions of the 2nd century BC (Senatus consultum de Bacchanalibus).

The Italic letter was also adopted into Elder Futhark, as Sowilō (ᛊ), and appears with four to eight strokes in the earliest runic inscriptions, but is occasionally reduced to three strokes (ᛋ) from the later 5th century, and appears regularly with three strokes in Younger Futhark.

Shin

Shin (also spelled Šin (šīn) or Sheen) is the name of the twenty-first letter of the Semitic abjads, including Phoenician Shin Phoenician sin, Hebrew Shin‎, Aramaic Shin, Syriac Shin, and Arabic Shin (in abjadi order, 13th in modern order). Its sound value is a voiceless sibilant, [ʃ] or [s].

The Phoenician letter gave rise to the Greek Sigma (Σ) (which in turn gave Latin S and Cyrillic С), and the letter Sha in the Glagolitic and Cyrillic scripts. The South Arabian and Ethiopian letter Śawt is also cognate.

The Proto-Sinaitic glyph, according to William Albright, was based on a “Tooth” and with the phonemic value š “corresponds etymologically (in part, at least) to original Semitic ṯ (th), which was pronounced s in South Canaanite”.

The Phoenician šin letter expressed the continuants of two Proto-Semitic phonemes, and may have been based on a pictogram of a tooth (in modern Hebrew shen). The Encyclopaedia Judaica, 1972, records that it originally represented a composite bow.

The history of the letters expressing sibilants in the various Semitic alphabets is somewhat complicated, due to different mergers between Proto-Semitic phonemes. As usually reconstructed, there are five Proto-Semitic phonemes that evolved into various voiceless sibilants in daughter languages.

Shin, as a prefix, bears the same meaning as the relative pronouns “that”, “which” and “who” in English. In colloquial Hebrew, Kaph and Shin together have the meaning of “when”. Shin is also one of the seven letters which receive special crowns (called tagin) when written in a Sefer Torah.

Shin also stands for the word Shaddai, a name for God. Because of this, a kohen (priest) forms the letter Shin with his hands as he recites the Priestly Blessing. El Shaddai or just Shaddai is one of the names of the God of Israel.

El Shaddai is conventionally translated as God Almighty but the construction of the phrase fits the pattern of the divine appellations in the Ancient Near East and as such can convey various types of semantic relations between these two words:

El of a place known as Shaddai, El possessing the quality of shaddai or El who is also known as Shaddai – exactly as is the case with the names like “’El Olam”, “’El Elyon” or “’El Betel”. Moreover, while the translation of El as “god” or “lord” in the Ugarit/Canaanite language is straightforward, the literal meaning of Shaddai is the subject of debate.

The name appears 48 times in the Bible, seven times as “El Shaddai” (five times in Genesis, once in Exodus, and once in Ezekiel). It has been conjectured that El Shaddai was therefore the “god of Shaddai”.

The letter Shin is often inscribed on the case containing a mezuzah, a scroll of parchment with Biblical text written on it. The text contained in the mezuzah is the Shema Yisrael prayer, which calls the Israelites to love their God with all their heart, soul and strength. The mezuzah is situated upon all the doorframes in a home or establishment. Sometimes the whole word Shaddai will be written.

The Shema Yisrael prayer also commands the Israelites to write God’s commandments on their hearts (Deut. 6:6); the shape of the letter Shin mimics the structure of the human heart: the lower, larger left ventricle (which supplies the full body) and the smaller right ventricle (which supplies the lungs) are positioned like the lines of the letter Shin.

A religious significance has been applied to the fact that there are three valleys that comprise the city of Jerusalem’s geography: the Valley of Ben Hinnom, Tyropoeon Valley, and Kidron Valley, and that these valleys converge to also form the shape of the letter shin, and that the Temple in Jerusalem is located where the dagesh (horizontal line) is.

This is seen as a fulfillment of passages such as Deuteronomy 16:2 that instructs Jews to celebrate the Pasach at “the place the LORD will choose as a dwelling for his Name” (NIV).

In the Sefer Yetzirah the letter Shin is King over Fire, Formed Heaven in the Universe, Hot in the Year, and the Head in the Soul. Sefer Yetzirah is the Book of Formation, or Book of Creation) is the title of the earliest extant book on Jewish esotericism, although some early commentators treated it as a treatise on mathematical and linguistic theory as opposed to Kabbalah.

The 13th-century Kabbalistic text Sefer HaTemunah, holds that a single letter of unknown pronunciation, held by some to be the four-pronged shin on one side of the teffilin box, is missing from the current alphabet. The world’s flaws, the book teaches, are related to the absence of this letter, the eventual revelation of which will repair the universe.

Sin – Chi

In the Arabic alphabet, šīn is at the original (21st) position in Abjadi order. A letter variant sīn takes the place of Samekh at 15th position. The Arabic letter šīn was an acronym for “something” (šayʾ(un)) meaning the unknown in algebraic equations. In the transcription into Spanish, the Greek letter chi (χ) was used which was later transcribed into Latin x.

According to some sources, this is the origin of x used for the unknown in the equations. However, according to other sources, there is no historical evidence for this. In Modern Arabic mathematical notation sīn, i.e. šīn without its dots, often corresponds to Latin x. In gematria, Shin represents the number 300.

Chi (uppercase Χ, lowercase χ; Greek: χῖ) is the 22nd letter of the Greek alphabet. In Koine Greek and later dialects it became a fricative ([x]/[ç]) along with Θ and Φ. In ancient times, some local forms of the Greek alphabet used the chi instead of xi to represent the /ks/ sound. This was borrowed into the early Latin language, which led to the use of the letter X for the same sound in Latin, and many modern languages that use the Latin alphabet.

Chi was also included in the Cyrillic script as the letter Х, with the phonetic value /x/ or /h/. Chi or X is often used to abbreviate the name Christ, as in the holiday Christmas (Xmas). When fused within a single typespace with the Greek letter Rho, it is called the labarum and used to represent the person of Jesus Christ.

In Plato’s Timaeus, it is explained that the two bands that form the soul of the world cross each other like the letter Χ. The world soul is, according to several systems of thought, an intrinsic connection between all living things on the planet, which relates to our world in much the same way as the soul is connected to the human body.

Plato adhered to this idea and it was an important component of most Neoplatonic systems: Therefore, we may consequently state that: this world is indeed a living being endowed with a soul and intelligence … a single visible living entity containing all other living entities, which by their nature are all related.

The Stoics believed it to be the only vital force in the universe. Similar concepts also hold in systems of eastern philosophy in the Brahman-Atman of Hinduism, the Buddha-Nature in Mahayana Buddhism, and in the School of Yin-Yang, Taoism, and Neo-Confucianism as qi.

Other resemblances can be found in the thoughts of hermetic philosophers like Paracelsus, and by Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, Friedrich Schelling and in Hegel’s Geist (“Spirit”/”Mind”). Ralph Waldo Emerson published “The Over-Soul” in 1841, which was influenced by the Hindu conception of a universal soul. There are also similarities with ideas developed since the 1960s by Gaia theorists such as James Lovelock.

Kha or Ha (Х х; italics: Х х) is a letter of the Cyrillic script. It looks the same as the Latin letter X (X x X x), in both uppercase and lowercase, both roman and italic forms, and was derived from the Greek letter Chi, which also bears a resemblance to both the Latin X and Kha.

It commonly represents the voiceless velar fricative /x/, similar to the pronunciation of ⟨ch⟩ in “loch”. Kha is usually romanized as ⟨kh⟩ when romanizing East Slavic languages and romanized as ⟨h⟩ when romanizing South Slavic languages.

Samekh – Sigma – Xi

Samekh or Simketh is the fifteenth letter of many Semitic abjads, including Phoenician Ṣāmek, Hebrew ˈSamekh, Aramaic Semkath, Syriac Semkaṯ, representing /s/. The Arabic alphabet, however, uses a letter based on Phoenician Šīn to represent /s/; however, that glyph takes Samekh’s place in the traditional Abjadi order of the Arabic alphabet.

The Phoenician letter gave rise to the Greek Xi. Xi is the 14th letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals, it has a value of 60. In the system of Roman numerals, it has a value of 11. Xi is not to be confused with the letter chi, which gave its form to the Latin letter X.

Sigma is the eighteenth letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals, it has a value of 200. The shape and alphabetic position of sigma is derived from Phoenician shin. The name of sigma, according to one hypothesis, may continue that of Phoenician Samekh.

According to a different theory, its original name may have been san (the name today associated with another, obsolete letter), while sigma was a Greek innovation that simply meant “hissing”, based on a nominalization of a verb sízō, from earlier *sig-jō, meaning ‘I hiss’.

Samekh in gematria has the value 60. Gematria originated as an Assyro-Babylonian-Greek system of alphanumeric code/cipher later adopted into Jewish culture that assigns numerical value to a word/name/phrase in the belief that words or phrases with identical numerical values bear some relation to each other or bear some relation to the number itself as it may apply to Nature, a person’s age, the calendar year, or the like.

Samekh and Mem form the abbreviation for the Angel of Death, whose name in Hebrew is Samael. It also stands for centimetre.

In some legends, samekh is said to have been a miracle of the Ten Commandments. Exodus 32:15 records that the tablets “were written on both their sides.” The Jerusalem Talmud interprets this as meaning that the inscription went through the full thickness of the tablets. The stone in the center parts of the letters ayin and teth should have fallen out, as it was not connected to the rest of the tablet, but it miraculously remained in place.

The Babylonian Talmud (tractate Shabbat 104a), on the other hand, attributes this instead to samekh, but samekh did not have such a hollow form in the sacred Paleo-Hebrew alphabet that would presumably have been used for the tablets. However, this would be appropriate for the Rabbis who maintained that the Torah or the Ten Commandments were given in the later Hebrew “Assyrian” script.

The origin of Samekh is unclear. The Phoenician letter may continue a glyph from the Middle Bronze Age alphabets, either based on a hieroglyph for a tent peg / some kind of prop (s’mikhah or t’mikhah, in modern Hebrew it means to support), and thus may be derived from the Egyptian hieroglyph djed.

The djed (Egyptian ḏd, Coptic jōt “pillar”) is one of the more ancient and commonly found symbols in Egyptian mythology. It is a pillar-like symbol in hieroglyphics representing stability.

It is associated with the creator god Ptah and Osiris, the Egyptian god of the afterlife, the underworld, and the dead. It is commonly understood to represent his spine. The Djed pillar, an ancient Egyptian symbol meaning ‘stability’, is the symbolic backbone of the god Osiris.

The djed hieroglyph was a pillar-like symbol that represented stability. It was also sometimes used to represent Osiris himself, often combined “with a pair of eyes between the crossbars and holding the crook and flail.”

The djed hieroglyph is often found together with the tyet (also known as Isis knot) hieroglyph, which is translated as life or welfare. The djed and the tiet used together may depict the duality of life. The tyet hieroglyph may have become associated with Isis because of its frequent pairing with the djed.

Sowilo

Greek did not have a /ʃ/ phoneme, so the derived Greek letter Sigma (Σ) came to represent the voiceless alveolar sibilant /s/. While the letter shape Σ continues Phoenician šîn, its name sigma and its position in the alphabet is taken from the letter samekh, while the shape of samekh but name and position of šîn is continued in the xi.
Within Greek, the name of sigma was influenced by its association with the Greek word σίζω (earlier *sigj-) “to hiss”. The original name of the letter “sigma” may have been san, but due to the complicated early history of the Greek epichoric alphabets, “san” came to be identified as a separate letter, Ϻ. Herodotus reports that “San” was the name given by the Dorians to the same letter called “Sigma” by the Ionians.
The Western Greek alphabet used in Cumae was adopted by the Etruscans and Latins in the 7th century BC, over the following centuries developing into a range of Old Italic alphabets including the Etruscan alphabet and the early Latin alphabet. In Etruscan, the value /s/ of Greek sigma (𐌔) was maintained, while san (𐌑) represented a separate phoneme, most likely /ʃ/ (transliterated as ś). The early Latin alphabet adopted sigma, but not san, as Old Latin did not have a /ʃ/ phoneme.
The shape of Latin S arises from Greek Σ by dropping one out of the four strokes of that letter. The (angular) S-shape composed of three strokes existed as a variant of the four-stroke letter Σ already in the epigraphy in Western Greek alphabets, and the three and four strokes variants existed alongside one another in the classical Etruscan alphabet. In other Italic alphabets (Venetic, Lepontic), the letter could be represented as a zig-zagging line of any number between three and six strokes.
The familiar S-shape with three strokes is present in the earliest Latin inscriptions of the 6th century BC (Duenos Inscription, Praeneste fibula, but with four strokes on the Garigliano Bowl) rather than three. The familiar rounded S-shape is present regularly in the Old Latin inscriptions of the 2nd century BC (Senatus consultum de Bacchanalibus).
The Italic letter was also adopted into Elder Futhark, as Sowilō (ᛊ), and appears with four to eight strokes in the earliest runic inscriptions, but is occasionally reduced to three strokes (ᛋ) from the later 5th century, and appears regularly with three strokes in Younger Futhark.

 

*Sowilō or *sæwelō is the reconstructed Proto-Germanic language name of the s-rune, meaning “sun”. The name is attested for the same rune in all three Rune Poems. It appears as Old Norse sól, Old English sigel, and Gothic sugil.

The Germanic words for “Sun” have the peculiarity of alternating between -l- and -n- stems, Proto-Germanic *sunnon (Old English sunne, Old Norse, Old Saxon and Old High German sunna) vs. *sôwilô or *saewelô (Old Norse sól, Gothic sauil, also Old High German forms such as suhil).

This continues a Proto-Indo-European alternation *suwen- vs. *sewol- (Avestan xweng vs. Latin sōl, Greek helios, Sanskrit surya, Welsh haul, Breton heol, Old Irish suil “eye”), a remnant of an archaic, so-called “heteroclitic”, declension pattern that remained productive only in the Anatolian languages.

The Old English name of the rune, written sigel is most often explained as a remnant of an otherwise extinct l-stem variant of the word for “Sun” (meaning that the spelling with g is unetymological), but alternative suggestions have been put forward.

Sól (Old Norse “Sun”) or Sunna (Old High German, and existing as an Old Norse and Icelandic synonym: see Wiktionary sunna, “Sun”) is the Sun personified in Germanic mythology. One of the two Old High German Merseburg Incantations, written in the 9th or 10th century CE, attests that Sunna is the sister of Sinthgunt.

In Norse mythology, Sól is attested in the Poetic Edda, compiled in the 13th century from earlier traditional sources, and the Prose Edda, written in the 13th century by Snorri Sturluson.

The Sun gods

Tiwaz (Stem: Tiwad-) was the Luwian Sun-god. He was among the most important gods of the Luwians. Tiwaz was the descendant of the male Sun god of the Indo-European religion, Dyeus, who was superseded among the Hittites by the Hattian Sun goddess of Arinna.

The name of the Proto-Anatolian Sun god can be reconstructed as *Diuod-, which derives from the Proto-Indo-European word *dei- (“shine”, “glow”). This name is cognate with the Greek Zeus, Latin Jupiter, and Norse Tyr.

While Tiwaz (and the related Palaic god Tiyaz) retained a promenant role in the pantheon, the Hittite cognate deity, Šiwat (de) was largely eclipsed by the Sun goddess of Arinna, becoming a god of the day, especially the day of death.

Shivini which is Utu in Sumeria, Shivini in Hinduism, Mithra in Mithraism, Ra in Egypt while the Armenians called him Artinis was a solar god in the mythology of the Armenian kingdom of Urartu. He is the third god in a triad with Khaldi and Theispas.

The Assyrian god Shamash is a counterpart to Shivini. He was depicted as a man on his knees, holding up a solar disc. His wife was most likely a goddess called Tushpuea who is listed as the third goddess on the Mheri-Dur inscription. In the Hurrian mythology Shimegi was the sun god.

Utu (Akkadian rendition of Sumerian dUD “Sun”, Assyro-Babylonian Shamash “Sun”) is the Sun god in Sumerian mythology, the son of the moon god Nanna and the goddess Ningal.

His brother and sisters are Ishkur, Ereshkigal, and his twin sister Inanna. His center cult was located in the city of Larsa. Marduk is spelled dAMAR.UTU in Sumerian, literally, “the calf of Utu” or “the young bull of the Sun”.

Utu is the god of the sun, justice, application of law, and the lord of truth. He is usually depicted as wearing a horned helmet and carrying a saw-edged weapon not unlike a pruning saw. He is also depicted as carrying a mace, and standing with one foot on a mountain. Its symbol is “sun rays from the shoulders, and or sun disk or a saw”.

It is thought that every day, Utu emerges from a mountain in the east, symbolizing dawn, and travels either via chariot or boat across the Earth, returning to a hole in a mountain in the west, symbolizing sunset. Every night, Utu descends into the underworld to decide the fate of the dead.

The sun god is only modestly mentioned in Sumerian mythology with one of the notable exceptions being the Epic of Gilgamesh. In the myth, Gilgamesh seeks to establish his name with the assistance of Utu, because of his connection with the cedar mountain.

Gilgamesh and his father, Lugalbanda, another name of Nergal, were kings of the first dynasty of Uruk, a lineage that Jeffrey H. Tigay suggested could be traced back to Utu himself.

He further suggested that Lugalbanda’s association with the sun-god in the Old Babylonian version of the epic strengthened “the impression that at one point in the history of the tradition the sun-god was also invoked as an ancestor”.

Shamash (Akkadian: Šamaš dUD; cognate to Syriac: šemša, Hebrew: semeš and Arabic: šams.) was the solar deity in ancient Semitic religion, corresponding to the Sumerian god Utu. Shamash was also the god of justice in Babylonia and Assyria.

Both in early and in late inscriptions Shamash is designated as the “offspring of Nannar”; i.e. of the Moon-god, and in an enumeration of the pantheon, Sin (Akkadian: Su’en, Sîn) or Nanna (Sumerian: DŠEŠ.KI, DNANNA) generally takes precedence of Shamash. Nanna is a Sumerian deity, the son of Enlil and Ninlil, and became identified with Semitic Sin.

He was also the father of Ishkur. Hadad (Ugaritic: Haddu), Adad, Haddad (Akkadian) or Iškur (Sumerian) was the storm and rain god in the Northwest Semitic and ancient Mesopotamian religions. The bull was the symbolic animal of Hadad.

He appeared bearded, often holding a club and thunderbolt while wearing a bull-horned headdress. Adad and Iškur are usually written with the logogram dIM. Hadad was also called “Pidar”, “Rapiu”, “Baal-Zephon”, or often simply Baʿal (Lord), but this title was also used for other gods.

Hadad was equated with the Indo-European Nasite Hittite storm-god Teshub; the Egyptian god Set; the Rigvedic god Indra; the Greek god Zeus; the Roman god Jupiter, as Jupiter Dolichenus.

Adad/Iškur’s special animal is the bull. He is naturally identified with the Anatolian storm-god Teshub. Occasionally Adad/Iškur is identified with the god Amurru, the god of the Amorites.

In Assyro-Babylonian ecclesiastical art the great lion-headed colossi serving as guardians to the temples and palaces seem to symbolise Nergal, just as the bull-headed colossi probably typify Ninurta.

In religious texts, Ba‘al/Hadad is the lord of the sky who governs the rain and thus the germination of plants with the power of his desire that they be fertile. He is the protector of life and growth to the agricultural people of the region. The absence of Ba‘al causes dry spells, starvation, death, and chaos. Also refers to the mountain of the west wind.

The Biblical reference occurs at a time when Yahweh has provided a strong east wind (cf. Exodus 14:21,22) to push back the waters of the Red or Erythrian Sea, so that the sons of Israel might cross over.

In Akkadian, Adad is also known as Ramman (“Thunderer”) cognate with Aramaic Rimmon, which was a byname of Hadad. Ramman was formerly incorrectly taken by many scholars to be an independent Assyrian-Babylonian god later identified with the Hadad.

The form Iškur appears in the list of gods found at Shuruppak but was of far less importance, probably partly because storms and rain were scarce in Sumer and agriculture there depended on irrigation instead. The gods Enlil and Ninurta also had storm god features that decreased Iškur’s distinctiveness. He sometimes appears as the assistant or companion of one or the other of the two.

When Enki distributed the destinies, he made Iškur inspector of the cosmos. In one litany, Iškur is proclaimed again and again as “great radiant bull, your name is heaven” and also called son of Anu, lord of Karkara; twin-brother of Enki, lord of abundance, lord who rides the storm, lion of heaven.

In other texts Adad/Iškur is sometimes son of the moon god Nanna/Sin by Ningal and brother of Utu/Shamash and Inanna/Ishtar. He is also occasionally son of Enlil.

Adad/Iškur’s consort (both in early Sumerian and the much later Assyrian texts) was Shala, a goddess of grain, who is also sometimes associated with the god Dagan. Traditions identify Shala as wife of the fertility god Dagon, or consort of the storm god Adad also called Ishkur.

Shala was an ancient Sumerian goddess of grain and the emotion of compassion. The symbols of grain and compassion combine to reflect the importance of agriculture in the mythology of Sumer, and the belief that an abundant harvest was an act of compassion from the Gods.

In ancient depictions, she carries a double-headed mace-scimitar embellished with lion heads. She was also called Gubarra in the earliest texts. The fire god Gibil (named Gerra in Akkadian) is sometimes the son of Iškur and Shala.

The Babylonian center of Adad/Iškur’s cult was Karkara in the south, his chief temple being É.Kar.kar.a; his spouse Shala was worshipped in a temple named É.Dur.ku. In Assyria, Adad was developed along with his warrior aspect.

During the Middle Assyrian Empire, from the reign of Tiglath-Pileser I (1115–1077 BCE), Adad had a double sanctuary in Assur which he shared with Anu. Anu is often associated with Adad in invocations. The name Adad and various alternate forms and bynames (Dadu, Bir, Dadda) are often found in the names of the Assyrian kings.

Adad/Iškur presents two aspects in the hymns, incantations, and votive inscriptions. On the one hand he is the god who, through bringing on the rain in due season, causes the land to become fertile, and, on the other hand, the storms that he sends out bring havoc and destruction.

He is pictured on monuments and cylinder seals (sometimes with a horned helmet) with the lightning and the thunderbolt (sometimes in the form of a spear), and in the hymns the sombre aspects of the god on the whole predominate.

His association with the sun-god, Shamash, due to the natural combination of the two deities who alternate in the control of nature, leads to imbuing him with some of the traits belonging to a solar deity.

Shamash and Adad became in combination the gods of oracles and of divination in general. Whether the will of the gods is determined through the inspection of the liver of the sacrificial animal, through observing the action of oil bubbles in a basin of water or through the observation of the movements of the heavenly bodies, it is Shamash and Adad who, in the ritual connected with divination, are invariably invoked.

Similarly in the annals and votive inscriptions of the kings, when oracles are referred to, Shamash and Adad are always named as the gods addressed, and their ordinary designation in such instances is bele biri (“lords of divination”).

Shamash is frequently associated with the lion, both in mythology and artistic depictions. In the ancient Canaanite religion, a “son of Baal Shamash”, is known for slaying a lion (the son himself possibly an aspect of the god), and Shamash himself is depicted as a lion in religious iconography.

According to the 1911 edition of the Encyclopædia Britannica the Shamash cults at Sippar and Larsa so overshadowed local Sun-deities elsewhere as to lead to an absorption of the minor deities by the predominating one, in the systematized pantheon these minor Sun-gods become attendants that do his service.

Such are Bunene, spoken of as his chariot driver and whose consort is Atgi-makh, Kettu (“justice”) and Mesharu (“right”), who were then introduced as attendants of Shamash. In the wake of such syncretism Shamash was usually viewed as the Sun-god in general.

Other Sun-deities such as Ninurta and Nergal, the patron deities of other important centers, retained their independent existences as certain phases of the Sun, with Ninurta becoming the Sun-god of the morning and spring time and Nergal the Sun-god of the noon and the summer solstice.

The attribute most commonly associated with Shamash is justice. Just as the Sun disperses darkness, so Shamash brings wrong and injustice to light. Several centuries before Hammurabi, Ur-Engur of the Ur dynasty (c. 2600 BC) declared that he rendered decisions “according to the just laws of Shamash.”

Hammurabi attributes to Shamash the inspiration that led him to gather the existing laws and legal procedures into code, and in the design accompanying the code the king represents himself in an attitude of adoration before Shamash as the embodiment of the idea of justice.

It was a logical consequence of this conception of the Sun-god that he was regarded also as the one who released the sufferer from the grasp of the demons. The sick man, therefore, appeals to Shamash as the god who can be depended upon to help those who are suffering unjustly.

The consort of Shamash was known as Aya. She is, however, rarely mentioned in the inscriptions except in combination with Shamash. Aya (or Aja) in Akkadian mythology was a mother goddess, consort of the sun god Shamash. She developed from the Sumerian goddess Sherida, consort of Utu.

Sherida is one of the oldest Mesopotamian gods, attested in inscriptions from pre-Sargonic times, her name (as “Aya”) was a popular personal name during the Ur III period (21st-20th century BCE), making her among the oldest Semitic deities known in the region.

When the Semitic Akkadians moved into Mesopotamia, their pantheon became syncretized to the Sumerian. Inanna to Ishtar, Nanna to Sin, Utu to Shamash, etc. The minor Mesopotamian sun goddess Aya became syncretized into Sherida during this process.

As the Sumerian pantheon formalized, Utu became the primary sun god, and Sherida was syncretized into a subordinate role as an aspect of the sun alongside other less powerful solar deities (c.f. Ninurta) and took on the role of Utu’s consort.

Aya is Akkadian for “dawn”, and by the Akkadian period she was firmly associated with the rising sun and with sexual love and youth. The Babylonians sometimes referred to her as kallatu (the bride), and as such she was known as the wife of Shamash. In fact, she was worshiped as part of a separate-but-attached cult in Shamash’s e-babbar temples in Larsa and Sippar.

By the Neo-Babylonian period at the latest (and possibly much earlier), Shamash and Aya were associated with a practice known as Hasadu, which is loosely translated as a “sacred marriage.”

A room would be set aside with a bed, and on certain occasions the temple statues of Shamash and Aya would be brought together and laid on the bed to ceremonially renew their vows. This ceremony was also practiced by the cults of Marduk with Sarpanitum, Nabu with Tashmetum, and Anu with Antu.

Ishara (išḫara) is an ancient deity of unknown origin from northern modern Syria. Ishara is a pre-Hurrian and perhaps pre-Semitic deities, later incorporated into the Hurrian pantheon. She first appeared in Ebla and was incorporated to the Hurrian pantheon from which she found her way to the Hittite pantheon.

The etymology of Ishara is unknown. Ishara is the Hittite word for “treaty, binding promise”, also personified as a goddess of the oath. In Hurrian and Semitic traditions, Išḫara is a love goddess, often identified with Ishtar.

Her main epithet was belet rame, lady of love, which was also applied to Ishtar. In the Epic of Gilgamesh (Tablet II, col. v.28) it says: ‘For Ishara the bed is made’ and in Atra-hasis (I 301-304) she is called upon to bless the couple on the honeymoon.”

Variants of the name appear as Ašḫara (in a treaty of Naram-Sin of Akkad with Hita of Elam) and Ušḫara (in Ugarite texts). In Ebla, there were various logographic spellings involving the sign AMA “mother”. In Alalah, her name was written with the Akkadogram IŠTAR plus a phonetic complement -ra, as IŠTAR-ra.

She was associated with the underworld. Her astrological embodiment is the constellation Scorpio and she is called the mother of the Sebitti (the Seven Stars). As a goddess, Ishara could inflict severe bodily penalties to oathbreakers. In this context, she came to be seen as a “goddess of medicine” whose pity was invoked in case of illness.

Uraš or Urash, in Sumerian mythology, is a goddess of earth, and one of the consorts of the sky god Anu. She is the mother of the goddess Ninsun and a grandmother of the hero Gilgamesh. However, Uras may only have been another name for Antum, Anu’s wife. The name Uras even became applied to Anu himself, and acquired the meaning “heaven”.

One of the most important goddesses of reconstructed Proto-Indo-European religion is the personification of dawn as a beautiful young woman. Her name is reconstructed as Hausōs or Ausōs (PIE *h₂éwsōs, an s-stem), besides numerous epithets.

Derivatives of *héwsōs in the historical mythologies of Indo-European peoples include Indian Uṣas, Greek Ēōs, Latin Aurōra, and Baltic Aušra (“dawn”, c.f. Lithuanian Aušrinė). Germanic *Austrǭ is from an extended stem *hews-t(e)ro-.

The name *héwsōs is derived from a root *hews- “to shine”, thus translating to “the shining one”. Both the English word east and the Latin auster “south” are from a root cognate adjective *hews-t(e)ro-. Also cognate is aurum “gold”, from *hews-o-m.

Besides the name most amenable to reconstruction, *héwsōs, a number of epithets of the dawn goddess may be reconstructed with some certainty. Among these is *wénhos (also an s-stem), whence Sanskrit vanas “loveliness; desire”, used of Uṣas in the Rigveda, and the Latin name Venus and the Norse Vanir. The name indicates that the goddess was imagined as a beautiful nubile woman, who also had aspects of a love goddess.

The love goddess aspect was separated from the personification of dawn in a number of traditions, including Roman Venus vs. Aurora, and Greek Aphrodite vs. Eos. The name of Aphrodite Άφροδίτη may still preserve her role as a dawn goddess, etymologized as “she who shines from the foam [ocean]” (from aphros “foam” and deato “to shine”).

J.P. Mallory and Douglas Q. Adams (1997) have also proposed an etymology based on the connection with the Indo-European dawn goddess, from *h₂ebʰor- “very” and *dʰey- “to shine”. Other epithets include Ἠριγόνη Erigone “early-born” in Greek.

The dawn goddess was also the goddess of spring, involved in the mythology of the Indo-European new year, where the dawn goddess is liberated from imprisonment by a god (reflected in the Rigveda as Indra, in Greek mythology as Dionysus and Cronus).

The abduction and imprisonment of the dawn goddess, and her liberation by a heroic god slaying the dragon who imprisons her, is a central myth of Indo-European religion, reflected in numerous traditions. Most notably, it is the central myth of the Rigveda, a collection of hymns surrounding the Soma rituals dedicated to Indra in the new year celebrations of the early Indo-Aryans.

Ushas, Sanskrit for “dawn”, is a Vedic deity, and consequently a Hindu deity as well. Ushas is an exalted goddess in the Rig Veda but less prominent in post-Rigvedic texts. She is often spoken of in the plural, “the Dawns.”

She is portrayed as warding off evil spirits of the night, and as a beautifully adorned young woman riding in a golden chariot on her path across the sky. Due to her color she is often identified with the reddish cows, and both are released by Indra from the Vala cave at the beginning of time.

Sanskrit uṣas is an s-stem, i.e. the genitive case is uṣásas. Ushas is derived from the Proto-Indo-European goddess *hausos-. Her cognates in other Indo-European pantheons include the Greek goddess Eos, the Roman goddess Aurora, the Lithuanian goddess Austrine, and the English goddess Ēostre, whose name is probably the root of the modern English word “Easter.”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The Anunaki, the Igigi and the humans

Posted by Fredsvenn on May 26, 2017

Anu

Tammuz – Balder / Enmessara – Tyr

Anu (Akkadian: 𒀭𒀭 DAN, Anu‹m›; Sumerian: 𒀭 AN, from 𒀭 an “sky, heaven”) is the earliest attested sky-father deity. In Sumerian religion, he was also “King of the Gods”, “Lord of the Constellations, Spirits and Demons”, and “Supreme Ruler of the Kingdom of Heaven”, where Anu himself wandered the highest Heavenly Regions.

He was believed to have the power to judge those who had committed crimes, and to have created the stars as soldiers to destroy the wicked. His attribute was the Royal Tiara. His sacred number name was 50.

When Enlil rose to equal or surpass An in authority, the functions of the two deities came to some extent to overlap. An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara and Tammuz (Sumerian: Dumuzid (DUMU.ZI(D), “faithful or true son”), a Sumerian god of food and vegetation.

Enmesarra, or Enmešarra, in Sumerian and Akkadian mythology is an underworld god of the law. Described as a Sun god, protector of flocks and vegetation, and therefore he has been equated with Nergal. On the other hand, he has been described as an ancestor of Enlil, and it has been claimed that Enlil slew him.

Enlil – Saturn – Njord

As Enlil was placed in command by An, the god of the heavens, he held sway over the other gods, who were assigned tasks by his sukkal, or attendant, and would travel to Nippur to draw in his power. He is thus seen as the model for kingship. Enlil was assimilated to the north “Pole of the Ecliptic”. His sacred number name was 50.

A nearly complete 108-line poem describes Enlil’s invention of the mattock, a key agricultural pick, hoe, ax, or digging tool of the Sumerians. In the poem, Enlil conjures the pickax into existence and decrees its fate.

The pickax is described as gloriously beautiful; it is made of pure gold and has a head carved from lapis lazuli. Enlil gives the tool over to the humans, who use it to built cities, subjugate their people, and pull up weeds. Enlil was believed to aid in the growth of plants.

Ekur (É.KUR) is a Sumerian term meaning “mountain house”. It is the assembly of the gods in the Garden of the gods, parallel in Greek mythology to Mount Olympus and was the most revered and sacred building of ancient Sumer.

In mythology, the Ekur was the centre of the earth and location where heaven and earth were united. It is also known as Duranki and one of its structures is known as the Kiur (“great place”). Enamtila (É.NAM.TI.LA, E-nam-ti-la), a Sumerian term meaning “house of life” or possibly “house of creation”, has also been suggested by Piotr Michalowski to be a part of the Ekur.

Duranki (Dur meaning “bond” / “tie”, An meaning “Heaven” / “skies”, while Ki meaning “Earth” / “place”) – “Bond between Heaven and Earth” – is an ancient Sumerian term for the people who were created by their Gods.

According to creation myths of the Sumerian people, their Gods used genetic material from life existing on Earth and mixed it with divine genetic material from themselves to create Humans here on Earth.

The Ekur was seen as a place of judgement and the place from which Enlil’s divine laws are issued. The ethics and moral values of the site are extolled in myths, which has been suggested would have made it the most ethically-oriented in the entire ancient Near East. Its rituals are also described as: “banquets and feasts are celebrated from sunrise to sunset” with “festivals, overflowing with milk and cream, are alluring of plan and full of rejoicing”.

The priests of the Ekur festivities are described with en being the high priest, lagar as his associate, mues the leader of incantations and prayers, and guda the priest responsible for decoration. Sacrifices and food offerings were brought by the king, described as “faithful shepherd” or “noble farmer”.

The term Golden Age comes from Greek mythology, particularly the Works and Days of Hesiod, and is part of the description of temporal decline of the state of peoples through five Ages, Gold being the first. Those living in the first Age were ruled by Kronos, after the finish of the first age was the Silver, then the Bronze, after this the Heroic age, with the fifth and current age being Iron.

By extension “Golden Age” denotes a period of primordial peace, harmony, stability, and prosperity. During this age peace and harmony prevailed, people did not have to work to feed themselves, for the earth provided food in abundance.

They lived to a very old age with a youthful appearance, eventually dying peacefully, with spirits living on as “guardians”. Plato in Cratylus (397 e) recounts the golden race of humans who came first. He clarifies that Hesiod did not mean literally made of gold, but good and noble.

There are analogous concepts in the religious and philosophical traditions of the South Asian subcontinent. For example, the Vedic or ancient Hindu culture saw history as cyclical, composed of yugas with alternating Dark and Golden Ages.

The Kali yuga (Iron Age), Dwapara yuga (Bronze Age), Treta yuga (Silver Age) and Satya yuga (Golden Age) correspond to the four Greek ages. Similar beliefs occur in the ancient Middle East and throughout the ancient world, as well.

In classical Greek mythology the Golden Age was presided over by the leading Titan Cronus. In some version of the myth Astraea also ruled. She lived with men until the end of the Silver Age, but in the Bronze Age, when men became violent and greedy, fled to the stars, where she appears as the constellation Virgo, holding the scales of Justice, or Libra.

European pastoral literary tradition often depicted nymphs and shepherds as living a life of rustic innocence and peace, set in Arcadia, a region of Greece that was the abode and center of worship of their tutelary deity, goat-footed Pan, who dwelt among them.

The Song of the hoe or the Creation of the pickax is a Sumerian creation myth, written on clay tablets from the last century of the 3rd millennium BC. The poem is composed of the frequent use of the word “al”, which means hoe. The verb-forms and nouns also frequently start with, or contain the syllable “al” (or “ar”), suggesting the writer intended it for humour as a satirical school text or as a tongue-twister. The song starts with a creation myth where Enlil separates heaven and earth in Duranki, the cosmic Nippur or ‘Garden of the Gods’.

Enki – Mercury – Odin

Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes referred to in writing by the numeric ideogram for “40,” occasionally referred to as his “sacred number.” The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was in Sumerian times, identified with Enki.

The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is “Lord of the Earth”. The Sumerian En is translated as a title equivalent to “lord” and was originally a title given to the High Priest. Ki means “earth”, but there are theories that ki in this name has another origin, possibly kig of unknown meaning, or kur meaning “mound”.

The name Ea is allegedly Hurrian in origin while others claim that his name ‘Ea’ is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the West-Semitic root *hyy meaning “life” in this case used for “spring”, “running water.”

Isimud (also Isinu; Usmû; Usumu (Akkadian)) is a minor god, the messenger of the god, Enki, in Sumerian mythology. In ancient Sumerian artwork, Isimud is easily identifiable due to the fact that he is always depicted with two faces facing in opposite directions in a way that is similar to the ancient Roman god, Janus.

Janus – January – Capricorn

Anu (ranking #60)

Antu (ranking #55)

Enlil (ranking #50)

Ninlil / Sud (ranking #45)

Enki / EA (ranking #40)

Ninki / Damkina (ranking #35)

Moon: Nanna / Nannar / Sin / El (ranking #30)

Ningal (ranking #25)

Sun: Utu / Shamash / Allah (ranking #20)

Inanna / Ishtar (ranking #15)

Thunder: Adad / Ishkur (ranking #10)

Ninhursag / Ninmah / Ninti (ranking #5)

The Anunnaki are a group of deities in ancient Mesopotamian cultures (e.g. Sumerian, Akkadian, Assyrian, and Babylonian). The name is variously written “da-nuna”, “da-nuna-ke-ne”, or “da-nun-na”, meaning “princely offspring” or “offspring of Anu”.

The Anunnaki appear in the Babylonian creation myth, Enuma Elish. In the late version magnifying Marduk, after the creation of mankind, Marduk divides the Anunnaki and assigns them to their proper stations, 300 in heaven, 300 on the earth.

In gratitude, the Anunnaki, the “Great Gods”, built Esagila, the splendid: “They raised high the head of Esagila equaling Apsu. Having built a stage-tower as high as Apsu, they set up in it an abode for Marduk, Enlil, (and) Ea.” When that was finished they built their own shrines.

According to The Oxford Companion to World Mythology, the Anunnaki: “…are the Sumerian deities of the old primordial line; they are chthonic deities of fertility, associated eventually with the underworld, where they became judges. They take their name from the old sky god An (Anu).”

By her consort Anu, Ki gave birth to the Anunnaki, the most prominent of these deities being Enlil, god of the air. According to legends, heaven and earth were once inseparable until Enlil was born; Enlil cleaved heaven and earth in two. Anu carried away heaven. Ki, in company with Enlil, took the earth.

Their relation to the group of gods known as the Igigi is unclear—at times the names are used synonymously but in the Atra-Hasis flood myth the Igigi are the sixth generation of the gods who have to work for the Anunnaki, rebelling after 40 days and replaced by the creation of humans.

Jeremy Black and Anthony Green offer a slightly different perspective on the Igigi and the Anunnaki, writing that “lgigu or Igigi is a term introduced in the Old Babylonian Period as a name for the (ten) ‘great gods’. In the Epic of Creation, it is said that there are 300 lgigu of heaven.”

While it sometimes kept that sense in later periods, from Middle Assyrian and Babylonian times on it is generally used to refer to the gods of heaven collectively, just as the term Anunnakku (Anuna) was later used to refer to the gods of the underworld.

Igigi was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology. Though sometimes synonymous with the term “Annunaki”, in one myth the Igigi were the younger gods who were servants of the Annunaki, until they rebelled and were replaced by the creation of humans.

Igi means (eye) in both Sumerian and Akkadian languages, gi stands for (penetrate sexually). Therefore, Igigi could be translated to (Eyes in the sky, the watchers, who deflower).

Sumerian paradise is described as a garden in the myth of Atrahasis where lower rank deities (the Igigi) are put to work digging a watercourse by the more senior deities (the Anunnaki).

The Igigi then rebel against the dictatorship of Enlil, setting fire to their tools and surrounding Enlil’s great house by night. On hearing that toil on the irrigation channel is the reason for the disquiet, the Anunnaki council decide to create man to carry out agricultural labour.

After six generations of gods, in the Babylonian Enûma Eliš, in the seventh generation, (Akkadian “shapattu” or sabath), the younger Igigi gods, the sons and daughters of Enlil and Ninlil, go on strike and refuse their duties of keeping the creation working.

Abzu (Sumerian: engur; Akkadian: engurru – lit., ab=’water’ zu=’deep’), was the name for fresh water from underground aquifers which was given a religious fertilising quality in Sumerian and Akkadian mythology. Lakes, springs, rivers, wells, and other sources of fresh water were thought to draw their water from the abzu.

In this respect, in Sumarian and Akkadian mythology it referred to the primeval sea below the void space of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records.

In the city of Eridu, Enki’s temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an abzu. Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called abzu (apsû).

Typical in religious washing, these tanks were similar to Judaism’s mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christian churches.

Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water.

Tiamat was the “shining” personification of salt water who roared and smote in the chaos of original creation. She and Apsu filled the cosmic abyss with the primeval waters. She is “Ummu-Hubur who formed all things”.

It is thought that female deities are older than male ones in Mesopotamia and Tiamat may have begun as part of the cult of Nammu (also Namma, spelled ideographically NAMMA = ENGUR), a female principle of a watery creative force, with equally strong connections to the underworld, which predates the appearance of Ea-Enki.

Nammu was the Goddess sea (Engur) that gave birth to An (heaven) and Ki (earth) and the first gods, representing the Apsu, the fresh water ocean that the Sumerians believed lay beneath the earth, the source of life-giving water and fertility in a country with almost no rainfall.

She may have been of greater importance prehistorically, before Enki took over most of her functions. Reay Tannahill in Sex in History (1980) singled out Nammu as the “only female prime mover” in the cosmogonic myths of antiquity.

Nammu is the goddess who “has given birth to the great gods”. It is she who has the idea of creating mankind, and she goes to wake up Enki, who is asleep in the Apsu, so that he may set the process going.

According to the Neo-Sumerian mythological text Enki and Ninmah, Enki is the son of An and Nammu. The Atrahasis-Epos has it that Enlil requested from Nammu the creation of humans. And Nammu told him that with the help of Enki (her son) she can create humans in the image of gods.

In the religion of ancient Babylon, Tiamat (Akkadian: Dti.amat) is a primordial goddess of the salt sea, mating with Abzû, the god of fresh water, to produce younger gods. She is the symbol of the chaos of primordial creation. Depicted as a woman, she represents the beauty of the feminine, depicted as the glistening one.

It is suggested that there are two parts to the Tiamat mythos, the first in which Tiamat is a creator goddess, through a “Sacred marriage” between salt and fresh water, peacefully creating the cosmos through successive generations. In the second “Chaoskampf” Tiamat is considered the monstrous embodiment of primordial chaos. Some sources identify her with images of a sea serpent or dragon.

In the Enûma Elish, the Babylonian epic of creation, she gives birth to the first generation of deities; her husband, Apsu, correctly assuming they are planning to kill him and usurp his throne, later makes war upon them and is killed.

Enraged, she, too, wars upon her husband’s murderers, taking on the form of a massive sea dragon, she is then slain by Enki’s son, the storm-god Marduk, but not before she had brought forth the monsters of the Mesopotamian pantheon, including the first dragons, whose bodies she filled with “poison instead of blood”. Marduk then forms heavens and the earth from her divided body.

The principal theme of the epic is the justified elevation of Marduk to command over all the deities. Akitu or Akitum (Sumerian: ezen á.ki.tum, akiti-šekinku, á.ki.ti.še.gur.ku, lit. “the barley-cutting”, akiti-šununum, lit. “barley-sowing”; Akkadian: akitu or rêš-šattim, “head of the year”) was a spring festival in ancient Mesopotamia.

The name is from the Sumerian for “barley”, originally marking two festivals celebrating the beginning of each of the two half-years of the Sumerian calendar, marking the sowing of barley in autumn and the cutting of barley in spring. In Babylonian religion it came to be dedicated to Marduk’s victory over Tiamat.

Ninti (sumerian Ti means rib and to live) is the Sumerian goddess of life. The last one, Ninti (Lady Rib), is also one of the eight goddesses of healing who was created by Ninhursag to heal Enki’s body. Her specific healing area was the rib. It is also a pun on Lady Life, a title of Ninhursag herself.

Enki had eaten forbidden flowers and was then cursed by Ninhursaga, who was later persuaded by the other gods to heal him. Some scholars suggest that this served as the basis for the story of Eve created from Adam’s rib in the Book of Genesis.

Ninti, the title of Ninhursag, also means “the mother of all living”, and was a title given to the later Hurrian goddess Kheba. This is also the title given in the Bible to Eve, the Hebrew and Aramaic Ḥawwah, who was made from the rib of Adam, in a strange reflection of the Sumerian myth, in which Adam — not Enki — walks in the Garden of Paradise.

Abzu (or Apsû) fathered upon Tiamat the elder deities Lahmu and Lahamu (masc. the “hairy”), a title given to the gatekeepers at Enki’s Abzu/E’engurra-temple in Eridu. Lahmu and Lahamu, in turn, were the parents of the ‘ends’ of the heavens (Anshar, from an = heaven, shár = horizon, end) and the earth (Kishar); Anshar and Kishar were considered to meet at the horizon, becoming, thereby, the parents of Anu (Heaven) and Ki (Earth).

The Enuma Elish begins: “When above the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh.”

This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with “venom instead of blood”, and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.

In the myth recorded on cuneiform tablets, the deity Enki (later Ea) believed correctly that Apsu was planning to murder the younger deities, upset with the chaos they created, and so captured him and held him prisoner beneath his temple the E-Abzu.

This angered Kingu, their son, who reported the event to Tiamat, whereupon she fashioned eleven monsters to battle the deities in order to avenge Apsu’s death.

Tiamat possessed the Tablet of Destinies and in the primordial battle she gave them to Kingu, the deity she had chosen as her lover and the leader of her host, and who was also one of her children.

The deities gathered in terror, but Anu, (replaced later, first by Enlil and, in the late version that has survived after the First Dynasty of Babylon, by Marduk, the son of Ea), first extracting a promise that he would be revered as “king of the gods”, overcame her, armed with the arrows of the winds, a net, a club, and an invincible spear.

Slicing Tiamat in half, he made from her ribs the vault of heaven and earth. Her weeping eyes became the source of the Tigris and the Euphrates, her tail became the Milky Way.

With the approval of the elder deities, he took from Kingu the Tablet of Destinies, installing himself as the head of the Babylonian pantheon. Kingu was captured and later was slain: his red blood mixed with the red clay of the Earth would make the body of humankind, created to act as the servant of the younger Igigi deities.

Abzu God of fresh water, co-creator of the cosmos, threatens to destroy the world with his waters, and the Gods gather in terror. Enki promises to help and puts Abzu to sleep, confining him in irrigation canals and places him in the Kur, beneath his city of Eridu.

But the universe is still threatened, as Tiamat, angry at the imprisonment of Abzu and at the prompting of her son and vizier Kingu, decides to take back the creation herself.

The gods gather again in terror and turn to Enki for help, but Enki who harnessed Abzu, Tiamat’s consort, for irrigation refuses to get involved. The gods then seek help elsewhere, and the patriarchal Enlil, their father, God of Nippur, promises to solve the problem if they make him King of the Gods.

In the Babylonian tale, Enlil’s role is taken by Marduk, Enki’s son, and in the Assyrian version it is Asshur. After dispatching Tiamat with the “arrows of his winds” down her throat and constructing the heavens with the arch of her ribs, Enlil places her tail in the sky as the Milky Way, and her crying eyes become the source of the Tigris and Euphrates.

But there is still the problem of “who will keep the cosmos working”. Enki, who might have otherwise come to their aid, is lying in a deep sleep and fails to hear their cries. His mother Nammu (creatrix also of Abzu and Tiamat) “brings the tears of the gods” before Enki.

Enki then advises that they create a servant of the gods, humankind, out of clay and blood. Against Enki’s wish the Gods decide to slay Kingu, and Enki finally consents to use Kingu’s blood to make the first human, with whom Enki always later has a close relationship, the first of the seven sages, seven wise men or “Abgallu” (Ab = water, Gal = great, Lu = Man), also known as Adapa.

Enki assembles a team of divinities to help him, creating a host of “good and princely fashioners”. Adapa, the first man fashioned, later goes and acts as the advisor to the King of Eridu, when in the Sumerian Kinglist, the “Me” of “kingship descends on Eridu”.

In the later Babylonian version of the flood story, Enlil actually causes the flood, seeking to annihilate every living thing on earth because the humans make too much noise. In this version of the story, the hero is Utnapishtim, who is warned ahead of time by Ea, the Babylonian equivalent of Enki, that the flood is coming.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

An excursus on the Egyptian word nTr

Posted by Fredsvenn on May 22, 2017

An excursus on the Egyptian word nTr

One theory has been that NTR meant growth, renewing life, rebirth. It brings to mind “Nurturing”. The Egyptians used to use L as the letter/sound for R, so in one theory it used to be pronounced NTL instead of NTR. This brings to mind the Latin Natalis (birth).

Egyptians thought that the pharaohs were gods or embodiments of Horus, and they thought that the blessed dead went to heaven and became gods. The sign for God was also sometimes a falcon (“horus”) sitting on a ledge.

Ra and Horus and Montu were depicted as falcon-headed and were major deities. Mummies were purified and embalmed with Natron, a derived word, which is found as Sodium carbonate in the desert. The gods were called Neteru, gods.

Another theory is that NTR means nature, element, principle. A definition of the word [NTR] is ‘active energy that produces and creates things regular recurrence; which gives them new life and gives them back their youthful vigor’. The innate concept of the word completely covers the original meaning of the Greek word and Latin natura.

A third theory is that NTR is related to “heavens”. Chinese, Indo-Europeans, Proto-Turkics, and Sumerians all used similar words for god: Tien, Dyeus, Tengri, Dingir, respectively. And each word meant not only God but sky, day, heavens, or brightness.

Turning to Egyptian, we find that it uses a major set of gods relating to the heavens with a sound similar to NTR. These are the primordial heavenly waters Nunet, the heavens goddess Nut, and the unseen heavens’ goddess Neith. These words are related probably.

A fourth theory is that it means something pure. The objects that had holy or divine things were ritually purified. There were “pure” and “divine” tools used to prepare the NTR objects (like a mummy).

The Egyptian term for ‘god’, ntr, (Coptic noute), provides no real indication of the basic meaning of the Egyptian concept of deity. … pure. Following, one might argue that the term ntr, when used of a deity, designated his or her purity, singleness or perfection.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: